سابقه فعالیت های آموزشی سید محمد حسین جوادی

سابقه فعالیت های آموزشی سید محمد حسین جوادی

الف) تعدادی ازدوره های علمی گذرانده شده

عنوان دوره
برگزار کننده
سال
کارگاه آموزشی اهداف هزاره برای متخصصین
سازمان ملل_سازمان بهداشت جهانی-سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
1385
حقوق اقتصادی واجتماعی کودکان
New school university new York – UNICEF Iran
2007دسامبر
فراینددادرسی نوجوانان ویژه مددکاران اجتماعی
قوه قضاییه- یونیسف
1382
مدیریت منابع وحمایت ازکودکان دربحران
سازمان بهزیستی کرمان-یونیسف
1385
طرح جامع تکامل کودکان
دانشگاه علوم بهزیستی –دانشگاه شهید بهشتی
1388
کارگاه آموزشی رشدوتکامل یکپارچه کودکان خردسال
سازمان بهزیستی هرمزگان-یونیسف
1388
کارگاه آموزشی ظرفیت سازی کاروان های نیکوکاری با رویکرد اجتماع محور
موسسه آموزش عالی جمعیت هلال احمر
1390

 

ب) تدریس ومجری کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه
نقش
مجری
سال
مراقبت و رشدوتکامل یکپارچه کودکان
مدرس
سازمان بهزیستی ویونیسف
1385
مددکاری اجتماعی و سیستم قضائی
مدرس
اولین کنفرانس مدکاری اجتماعی-گناباد
1387
رشدوتکامل یکپارچه کودکانIECD))
مدرس
انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
1388
مددکاری گروهی
مدرس
وزارت کارواموراجتماعی
1389
نقش مددکاران اجتماعی درهمکاری بین بخشی دربلایا
مدرس
وزارت بهداشت
1389
رویکرد مددکاری اجتماعی درتوانمندسازی زنان سرپرست خانوار
مدرس
سازمان بهزیستی خراسان جنوبی
1390
پیشگیری ازسوء مصرف مواد وتاب آوری
مدرس
سازمان جوانان هلال احمر
1392
تغییر نگرش نوجوانان معارض قانون بااستفاده ازاصول واهداف هلال احمر
مدرس
پروژه مشترک سازمان جوانان وسازمان زندانها
1392

 

ج) تدریس دروس نظری وعملی دانشگاهی

عناوین دروس
دانشگاه
رشته و مقطع
سال
سرپرست فیلد کارورزی دانشجویان مددکاری اجتماعی درقوه قضاییه(کارورزی فردی،گروهی وجامعه ای)
علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران
کارشناسی-کارشناسی ارشدمددکاری
85-1381
سرپرست فیلد کارورزی دانشجویان مددکاری اجتماعی در سازمان بهزیستی(کارورزی گروهی وجامعه ای)
علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران
کارشناسی-کارشناسی ارشد مددکاری
89-1386
سرپرست فیلد کارورزی دانشجویان مددکاری اجتماعی درسازمان جوانان هلال احمر(کارورزی جامعه ای)
علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران
کارشناسی
92-1390
کاربرد مددکاری اجتماعی درزندان
مرکزآموز کاربردی سازمان زندانها ش علمی
کاردانی وکارشناسی اصلاح وتربیت
85-1392
روشهای اصلاح وتغییر رفتار
مرکزآموزش علمی- کاربردی سازمان زندانها
کاردانی مددکاری
88-1387
آسیب شناسی درزندان
مرکزآموزش علمی- کاربردی سازمان زندانها
کارشناسی اصلاح وتربیت
86-13891
آشنایی باقوانین گروههای هدف
مرکزآموزش علمی- کاربردی سازمان زندانها
کاردانی مددکاری اجتماعی
90-1392
آشنایی باموسسات رفاهی
مرکزآموزش علمی- کاربردی سازمان زندانها
کاردانی مددکاری اجتماعی
90-1392
روش های اصلاح وبازتوانی
مرکزآموزش علمی- کاربردی سازمان زندانها
کارشناسی اصلاح وتربیت
88-1390
برنامه ریزی اجتماعی
علوم بهزیستی و توان بخشی تهران
کاردانی مددکاری اجتماعی
90-1389
آموزش مهارت های زندگی
مرکزآموزش علمی- کاربردی سازمان زندانها
کارشناسی مددکاری اجتماعی
90-1391

 

د) راهنمایی ومشاوره پایان نامه های دانشجویی

عنوان
دانشگاه ،رشته،مقطع
نقش
سال
مقایسه میزان مهارت های اجتماعی نوجوانان بي سرپرست ساكن در مراکز با نوجوانان ساكن در خانواده و خانواده جایگزین
علوم بهزیستی وتوانبخشی-مددکاری اجتماعی-کارشناسی ارشد
استاد مشاور
88-1387
بررسی تاثیراموزش مقررات راهنمایی ورانندگی برعملکرد ترافیکی کودکان پیش دبستانی
علوم انتظامی تهران-کارشناسی ارشد
استاد مشاور
1387
تاثیرمداخلات شناختی رفتاری مددکاری گروهی دردرمان بزهکاری نوجوانان
علوم بهزیستی وتوانبخشی-مددکاری اجتماعی-کارشناسی ارشد
استاد مشاور
89-1390
جستجوی تجربه زیسته مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران
علوم بهزیستی وتوانبخشی-رفاه اجتماعی-کارشناسی ارشد
استادمشاور
92-1391