تبیین احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی صورت پذیرفته است.

احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته بر اساس شاخصهای امنیت انسانی در گزارش توسعه انسانی 1994 مورد سنجش قرار گرفته شده است.

سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل با 4 عنصر شبکه روابط، تعاملات، اعتماد و آگاهی و توجه سنجیده شده است. در پژوهش حاضر روش تحقیق روش پیمایشی از نوع همبستگی می باشد،

جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 15 سال ساکن شهر تهران، روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه 390 نفر می باشد.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.

در این پژوهش همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته ، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر بررسی شده اند.

عمده ترین نتیجه تحقیق عبارتست از اینکه  بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از میان عناصر سرمایه اجتماعی، عنصر اعتماد بیشترین همبستگی را با احساس امنیت دارد.

نویسنده مقاله : تبیین احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی (با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی) ...

محبوبه حامد

دانلود متن کامل مقاله