ارتباط الگوهای دلبستگی و معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی

خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود. دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است.

با توجه به رشد تکنولوژی، پیچیدگی های عصر حاضر و نقش های متعدد زوجین در زندگی زناشویی، تعارضات خانوادگی رو به افزایش است و درمان های متعددی نیز برای حل تعارضات از دیدگاه های مختلف ارائه شده است. این مقاله با هدف ارتباط سبک های دلبستگی و معنویت درمانی با تعارضات زناشویی تدوین شده است؛ سپس انواع سبک های دلبستگی و تعارضات مطرح شده است. در مرحله ی بعد نظریات مختلف در خصوص سبک های دلبستگی و تعارضات زناشویی ارائه شده است. هم چنین برای حل تعارضات زناشویی دیدگاه های درمان نیز ارائه گردیده است. در مرحله بعد شواهد تجربی که ازسبک های دلبستگی و  معنویت درمانی حمایت کرده است؛ ارائه شده است. نتایج نشان داد در خصوص نقش سبک های دلبستگی و معنویت در درمان تعارضات زناشویی دیدگاه های موافق و مخالف وجود دارد.

کلیدواژه ها: دلبستگی؛ سبک های دلبستگی؛ تعارضات زناشویی؛ معنویت؛ معنویت درمانی؛

نویسندگان مقاله : ارتباط الگوهای دلبستگی و معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی

اشرف رعیتی راد ، ریتا لیاقت
دانلود مقاله

File name: ارتباط الگوهای دلبستگی و معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی

3565 741
کلمه عبور » www.madadkar.org