ابلاغ شناسنامه شغلی مددکاران اجتماعی در نظام سلامت

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران : شناسنامه شغلی جدید مددکاران اجتماعی در مراکز درمانی از طرف مرکز مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.

دکتر سید محمد حسین جوادی رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت در این رابطه گفت؛ با توجه به تغییرات اجتماعی و تخصصی شدن حرفه مددکاری اجتماعی در مراکز درمانی، شناسه شغلی مددکاری اجتماعی در نظام سلامت بعد از سه دهه مورد بازبینی قرار گرفت و در مورخ ۵ آبان ۱۳۹۸ به معاونین توسعه دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد.

دکتر جوادی ابراز داشت؛ این اقدام با آسیب شناسی شرایط شغلی مددکاران اجتماعی مراکز درمانی و نیاز سنجی از ایشان و برگزاری جلسات مشترک گروهی با کارشناسان مددکاری اجتماعی مراکز درمانی و کارشناسان معاونت توسعه وزارت بهداشت و خبرگان این امر در طی دو سال انجام شده است. رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت بیان کرد؛ شناسه شغلی در سه سطح وزارت / دانشگاه و دانشکده / مراکز درمانی تدوین شده است.

در این شناسه شغلی به وضوح شرح وظایف، اختیارات، شرایط احراز، شرایط محیط کاری، مهارتها و آموزشهای لازم، مسیر ارتقاءشغلی مددکاران اجتماعی تعریف شده است.

ایشان در انتها یادآور شد که در حال حاضر بیش از هزار مددکار اجتماعی در مراکز درمانی مشغول بکارند و این شناسنامه شغلی می تواند گامی موثر برای ارایه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی مبتنی بر نیاز شهروندان در نظام سلامت باشد.

دانلود فایل

File name: شناسنامه شغلی مددکاران اجتماعی

1947 535
کلمه عبور » www.madadkar.org