سندی برای كنترل و كاهش طلاق در ایران

مساله اجتماعی طلاق یكی از بیست مشكل اجتماعی احصاء شده در ایران توسط شورای اجتماعی كشور است.

روند افزایشی طلاق طی سالهای اخیر در كشور، آسیب های اجتماعی متعددی را به خانواده ها و اجتماع تحمیل كرده است. بر این اساس قانون گذار در قانون برنامه ششم توسعه كه امسال در اولین سال این قانون هستیم، كاهش سالیانه پنج درصد در مساله اجتماعی طلاق را در برنامه ششم پیش بینی كرده است. یعنی قرار است تا پایان برنامه ششم نرخ طلاق ٢٥ درصدكاهش یابد!

سازمان بهزیستی كشور مسئول اجرای این اقدام مهم در كشوراست و قرار است با مشاركت سایر سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی،سندی راهبردی برای كنترل و كاهش طلاق تهیه كند.

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددكاری اجتماعی ،اولین جلسه بررسی این سند در تاریخ ٨ اسفند ١٣٩٦ با مشاركت نمایندگان قوه قضاییه، وزارت رفاه، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور، دفاتر تخصصی سازمان بهزیستی كشور و تعدادی از اساتید دانشگاه و نمایندگان تعدادی از نهادهای غیردولتی در سالن اجتماعات حوزه ریاست سازمان بهزیستی كشور برگذار شد.

دكتر فرید،معاون اجتماعی سازمان بهزیستی كشور گزارشی از روند اقدامات انجام شده را ارایه نمودند. سپس دكتر دماری رئیس انجمن پزشكان اجتماعی و مجری تدوین سند راهبردی كنترل و كاهش طلاق، یک نمونه پژوهش انجام شده برای تدوین سند را ارایه نمودند.

پس از بحث و بررسی در رابطه با اهداف و اقدامات پیش بینی شده در پیش نویس سند توسط حضار، تصمیم براین شد كه عنوان سند بجای سند راهبردی كنترل و كاهش طلاق به سندر اهبردی تحكیم خانواده تغییر یابد و بجای تمركز بر اقدامات سطح سه پیشگیری در كاهش طلاق ،برنامه ها د رراستای مراقبت از خانواده و اصلاح سبك زندگی و بهره گیری بیشتر از ظرفیت ها و مشاركت های مردمی تغییر یابد.

فرایند نهایی شدن این سند از طریق پرتال تخصصی مددكاری اجتماعی اطلاع رسانی خواهد شد.