تبعیض جنسیتی

در بیش تر پیام هایی كه از ره گذر كتاب های درسی و كتاب های كودكان به دانش آموزان و دانشجویان و كودكان منتقل می شود، دگرگونی های پراهمیتی كه طی دهه های اخیر در زندگی زنان روی داده، نادیده گرفته می شود.

درواقع با وجودی كه زنانِ متعلق به محیط های فرهنگی و اجتماعی با سنت های مختلف نشان داد ه اند كه قادرند در عرصه هایی كه به طور سنتی مختص مردان بوده است نقش فعال ایفا كنند و ارتقای مقام بیابند در كتاب های درسی و ادبیات كودكان این دگرگونی ها اصلا یا دست كم به طور كامل بازتاب نیافته است.

نقش مردان نیز دگرگون شده است زیرا انان بیش از پیش عهده دار وظایفی می شوند كه به طور سنتی به زنان اختصاص داشته، یا مشاغل زنانه را انجام می دهند، اما در كتاب های درسی و ادبیات كودكان این جهش ها اصلا، یابه اندازه ی كافی روشن نمی شود. بعضی از كتابهای درسی و كتاب های كودكان هم چنان حامل پیام های غالبا نادرست و پوسیده اند .

در آن ها از دگرگونی های واقعی نشانی نیست. این آثار در تقویت و استحكام چنین دگرگونی هایی نقشی فعال یا درجه ی اول ندارند و با اوضاع جدید سازگار نیستند. هدف دهه ی ملل متحد برای زنان تقویت مسائل زیر است : برابری میان مردان و زنان؛ شركت زنان در تلاش های توسعه؛ مشاركت زنان در تحكیم صلح. به همین سبب ضرورت عاجل دارد كه تصویرهای كلیشه یيِ جنس ها از مطالب آموزشی محو گردد و طوری عمل شود كه آموزش درسی به تقویت برخوردهای مثبت و مساعد برای برابری جنس ها بپردازد .

درحالت کلی نتایج نشان می دهد که اولا بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی درجامعه با افزایش میزان مشارکت زنان ملازم است .ثانیا وجود تبعیضات سیاسی و به خصوص تفاوت های اجتماعی بین زن و مرد مانع جدی در افزایش مشارکت اقتصادی زنان است .و بالاخره افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زنان تابعی از عامل توسعه ی اجتماعی،اقتصادی و سیاسی است و عامل توسعه و همچنین رسیدن به یک جامعه برابر الزاما در بردارنده ی رفع تبعیضات و موانع اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است.

کلید واژه ها : تبعیض جنسیتی - مشاركت زنان - جامعه سالم

نویسندگان مقاله : تبعیض جنسیتی

سارا محمدی و ساحل اولاد قباد
دانلود مقاله

File name: تبعیض جنسیتی

4553 1024
کلمه عبور » www.madadkar.org