کودک آزاری

کودک آزاری قدمتی معادل تاریخ بشر دارد . بابلیان و مردم روم دختران خود را وقف معابد میکردند. این کودکان اکثرا در معرض آزار جنسی قرار میگرفتند. در روم قدیم کشتن فرزندان حق قانونی والدین بود . در چین نیز فروش دختران امری رایج بود.

در آمریکا انجمن مبارزه با کودک آزاری در سال 1874 تشکیل شد . در دهه ی 1940 فرضیات جدیدی درباره ی کودک آزاری مطرح شد . در فرانسه حدود 100 سال پیش تاریتو متخصص پزشکی قانونی فرانسه نشانگان کودک آزاری جسمی رابیان نمود. درسال 1962 کمپ به اتفاق همکاران به اتفاق همکاران از واژه ی کودک مضروب استفاده کرد. در دو ده ی اخیر باتوجه به بیشتر مسایل کود کان کودک آزاری نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . در ایران به جز بعضی موارد حاد آزار و یا قتل کودکان که در جراید منتشر شده است گزارش مشخصی از آزار کودکان بیان نشده است .

باتوجه به اینکه کودکان بعنوان نسل آینده و آینده سازان یک جامعه نقش مهمی در حیات مادی و معنوی جامعه دارند و میان نهاد های اجتماعی نهاد خانواده بیشترین تاثیر را روی رشد جسمی و روانی وسلامت کودک دارد و روش های تربیتی والدین و برآورده کردن نیاز ها ی روان شناختی و جسمانی کودک در این زمینه بسیار موثر بوده است . حال اگر در جامعه ای نسبت به تربیت صحیح کودکان و نیاز های اساسی آنها بینش کافی وجود نداشته باشد در این صورت نسل نا کار آمد و ناسالم خواهیم داشت که نمیتواند در پیشرفت مادی و معنوی جامعه نقشی داشته باشد.

بنابراین با توجه به اهمیت مساله لازم است بیش از پیش به سلامت روانی و جسمانی کودک توجه شود .

کلید واژه ها : کودک آزاری - تربیت صحیح - جامعه سالم

نویسندگان مقاله : کودک آزاری

لیلا قنبری
دانلود مقاله

File name: کودک آزاری

4644 1404
کلمه عبور » www.madadkar.org