بررسی نقش آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر تغییر عملکرد ترافیکی کودکان مقطع پیش دبستان تهران

آموزش ابزاری است كه در خدمت تربیت و پرورش انسانها قرار می گیرد هدف عمده آموزش ایجاد یادگیری در یادگیرنده در یك كنش متقابل بین معلم و یادگیرنده است.

در ترافیك نیز آموزش یكی از سه ضلع مثلث ترافیك بوده واصول ترافیك را تشكیل می دهد اصل آموزش در ترافیك متضمن دامنه گسترده ای از آموزش های ترافیك شامل آموزشهای كلاسیك از سنین كودكستان ، پیش دبستان ، دبستان ... و آموزش مقررات ترافیك از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها و آموزش های تخصصی و حرفه ای مانند آموزش به استفاده كنندگان از راه نظیر رانندگان ، سرنشینان ،‌عابرین پیاده و ... می باشد. در این تحقیق با عنایت به میزان احتمال خطر در عرصه ترافیك برای كودكان و لزوم اصلاح یا تغییر رفتار در این قشر سنی به جهت حفظ ایمنی آنان، مباحثی در خصوص نقش آموزش و فرهنگ سازی در تغییر یا اصلاح در عملكرد، دانش و آموخته های كودكان مقطع سنی پیش دبستان مورد بررسی و پژوهش بصورت تجربی قرار گرفته است .


روش : جامعه آماري تحقيق كودكان مقطع پيش دبستان شهر تهران و حجم نمونه تعداد 66 نفر در دو گروه آزمايش و كنترل با تقسيم بندي مساوي 33 نفر با جنسيت برابر براي هر گروه مي باشد روش نمونه گيري بصورت خوشه اي ، تصادفي چند  مرحله اي از كودكان مهدهاي كودك مناطق 22 گانه شهر تهران بوده است. پرسشنامه تحقيق با تقسيم بندي سوالات بصورت مشاهده و مصاحبه از نوع پرسشنامه محقق ساخته مي باشد. روش تحليل داده ها با استفاده از تست آماري t ( آزمون t) براي گروههاي همبسته انجام شده است. در ابتدا از هر دو گروه آزمايش و كنترل آزمون اوليه در خصوص برآورد و ميزان آگاهيها و فهم درك و نحوه رفتار ترافيكي بعمل آمد ، سپس گروه آزمايش مورد مداخله آموزش قرار گرفت و مقررات راهنمايي و رانندگي مختص اين سنين آموزش داده شده و گروه كنترل بدون آموزش به مرحله تست ثانويه راه يافتند . سپس از هر دو گروه با همان سوالات تست اوليه در پرسشنامه آزمون ثانويه گرفته شد .

یافته ها : نتايج بدست آمده با استفاده از روش  هاي آماري توصيفي ، استنباطي به شرح ذيل مي باشد :

1-    آموزش بر ارتقاء آگاهي هاي كودكان اين مقطع سني  از خطرات احتمالي در عرصه ترافيك تأثير مستقيم و مثبتي دارد .
2-    آموزش بر ارتقاء و تصحيح رفتار ترافيكي كودكان اثر مستقيم و مثبتي  دارد .
3-    آموزش بر ارتقاء و درك كودكان از مفاهيم ترافيكي اثر مستقيم و مثبتي دارد .

كليد واژه ها : آموزش مقررات راهنمايي ورانندگي ، عملكرد ترافيكي ، كودكان مقطع پيش دبستان

نویسنده مقاله : بررسی نقش آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر تغییر عملکرد ترافیکی کودکان مقطع پیش دبستان تهران) ...

نادر رحمانی , سید محمد حسین جوادی

دانلود متن کامل مقاله

احمدرضافرجی
سلام.باتشکر بنده معتقدم باعنایت به شکل گیری شخصیت کودک درسالهای اولیه زندگی الزامامقررات رانندگی می بایست باهمکاری سایرکارگزاران اجتماعی درفردنهادینه ودرونی شود.
0