بررسی موانع كاربست یافته های پژوهشی رشته ی راهنمایی و مشاوره

هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع و چالشهایی است كه در كاربست یافته های پژوهشی در رشته ی راهنمایی و مشاوره در دستگاههای اجرایی و به ویژه، در مراكز مشاوره وجود دارد.

برای این منظور، از جامعه ی مشاوران و مددكاران اجتماعی شاغل در مراكز مشاوره و كلینیكهای مددكاری شهر تهران به شیوه ی تصادفی ساده و از بین لیست استخراج شده، 136 نفر به صورت تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد كه مشاوران و مددكاران، عوامل روان شناختی، سازمانی و انسانی را به عنوان مهمترین موانع كاربست تحقیقات در رشته ی مشاوره انتخاب نموده اند. علاوه بر این، نتایج نشان داد كه بین تحصیلات ، سابقه ی كار و سابقه ی انجام تحقیق توسط مشاوران و مددكاران و انتخاب موانع كاربست تحقیقات، رابطه ی معنادار وجود دارد.

نویسنده مقاله : بررسی موانع كاربست یافته های پژوهشی رشته ی راهنمایی و مشاوره ...

دكتر مهرداد نوابخش، كاظم قجاوند

دانلود متن کامل مقاله