بررسي شيوه ها و الگوهاي مصرف مواد مخدر در ميان جوانان دچار سوء مصرف مواد در شهر اصفهان

در سال های اخیر نوع مواد مخدر مصرفی و الگوها و شیوه های مصرف آن در میان معتادان و به ویژه در میان جوانان تغییرات زیادی داشته است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی شیوه ها و شناسائی الگوهای مصرف مواد مخدر دربین جوانان شهراصفهان و همه گیرشناسی آن به منظور ارزیابی اقدامات لازم جهت درمان، پیگیری وكنترل مصرف این مواد می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی سوء مصرف داروها و روش های مصرف آنها درگروه جوانان مصرف كننده مواد مخدر كه درجلسات گروه های معتادان گمنام شهر اصفهان شركت نموده بودند، می باشد.

این پژوهش ازنوع پژوهش های توصیفی ـ تحلیلی بوده كه به روش پیمایشی(زمینه یابی)انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را كلیه جوانان18-35 ساله معتاد و شركت كننده درجلسات گروه معتادان گمنام تشكیل داده وتعداد،220 نفراز این افرادكه در دسترس محقق بودند و حاضر به همكاری درتحقیق بودند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای است كه علاوه برمشخصات جمعیت شناختی، به بررسی الگوهای مرف مواد مخدر در میان آنها می پردازد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شده است.

80 درصداز افراد گروه نمونه را جوانان معتاد گمنام مرد و20% را گروه زنان تشكیل داده اند. حدود2/65% از این جمعیت را افراد دارای سنین كمتر از 27سال تشكیل می دادند. بیش از دوسوم افراد مورد مطالعه دارای مشاغل آزاد بوده و25درصد از آنان بیكار بودند. 32% از جوانان مورد مطالعه واجد تحصیلات دانشگاهی و شایع ترین مواد مصرفی درافراد مورد مطالعه به ترتیب شامل تریاك(88%)، سیگار(7/67%) و الكل(63%) بود. درمیان جوانان مورد بررسی34% افراد اظهار داشته اند كه موادرا ازطریق تزریق مصرف می نمودند. نتایج این تحقیق نشان می دهد كه بین مصرف الكل(033/0= P)، حشیش(001/0 P<)، شیشه(009/0=P) و اكستازی(001/0P<) و ترك موفق به طور معناداری رابطه معنادار گزارش شده است.
کلیدواژه ها: سوء مصرف مواد، اعتیاد، اپیوم، معتاد

نویسندگان مقاله : بررسی شیوه ها و الگوهای مصرف مواد مخدر در میان جوانان دچار سوء مصرف مواد در شهر اصفهان ...

دانلود متن کامل مقاله