مسئله خشک سالی و نقش مددکاران اجتماعی

در ابتداي قرن بیست و یکم، مسائل، مشکلات و منازعات زیست محیطی بیش از قرن گذشته، جایگاه ویژه و محوري در زندگی بشر پیدا نمودند .

هر ساله مخاطره های طبیعی با شدت زیادی رخ می نمایند و گاه تمام هست و نیست مردم را از بین می برند. مع الوصف، واقعیت این است که در عصر حاضر، جوامع بشري، بیشتر از همیشه بر محیط زیست فشار وارد می کنند .

برخی از پژوهشگران مطالعات محیط زیستی معتقدند که مشکلات زیست محیطی نتیجه ي عمل انسان بوده و بدرفتاري هاي انسان در قبال محیط زیست به عنوان خطیرترین تهدید در دراز مدت نسبت به جهان شناخته شده اند. عملکرد نامناسب انسان نسبت به محیط زیست، تغییرات مضر و برگشت ناپذیري را براي شرایط زیست محیطی و زندگی در زمین ایجاد می کند که اگر نتوانیم بر این مشکلات فایق بیاییم، دیگر جهانی قابل دوام براي اخلاف مان وجود نخواهد داشت تا در آن سکنی گزینند.

امروزه علم ثابت کرده است که مخاطره های طبیعی را نمیتوان صرفا رویدادی طبیعی برشمرد و به علل پیچیده آنها توجه نکرد. اغلب این علل به ترکیبی از عوامل اقتصادی – اجتماعی نسبت داده می شوند. ولی می توان با برنامه ریزی دقیق در برابر چنین سوانحی، تبعات آنها را کاهش داد.

باید خاطر نشان کرد ،با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع محیط زیست و بویژه مبحث خشکسالی و بحران آب و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم این پدیده بر زندگی مردم ،مددکاران اجتماعی می توانند به عنوان حلقه ی مفقوده این سیستم تلقی شوند چرا که به کمک دانش و مهارت های آموخته خویش می توانند سیاست های کلان و ناموزون تبیین شده در این زمینه را در سطوح پایین تر یا به عبارتی خرد تر در جوامع محلی به عنوان یک تسهیل گر اجتماعی و پلی میان دستگاه های سیاست گزار و مردم به منصه اجرا در آورند چنان چه در تجربیات گذشته و حال شاهد موفقیات گروه مددکاران اجتماعی در موقعیت های حساس و بحرانی بوده ایم، امید است روز به روز شاهد ایفای نقش مددکاران اجتماعی در عرصه های مرتبط باشیم.

کلید واژه ها : خشکسالی - مددکاران اجتماعی

نویسندگان مقاله : مسئله خشکسالی و نقش مددکاران اجتماعی

سپیده بهلولی،فهیمه مسلمی - دانشجویان کارشناسی مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی تهران
دانلود مقاله

File name: مسئله خشکسالی و نقش مددکاران اجتماعی

2547 728

 

کلمه عبور » www.madadkar.org