بررسی پدیده ایدز

بیماری ایدز یک بیماری عفونی است که در آن سیستم ایمنی بدن چار نقص می گردد. این بیماری از سه دهه پیش شروع شده و به سرعت در حال گسترش در همه جهان است.

اعتیاد تزریقی و رفتارهای جنسی پرمخاطره دو راه انتقال این بیماری است که هر دو جز پدیده های پیچیده هستند و این پیچیدگی بر گسترش آن تاثیر می گذارد و به دلیل آن که راه های انتقال آن در حوزه رفتارهای افراد است این بیماری عفونی از سایر بیماری ها متمایز گشته و آن را جز بیماری های رفتاری طبقه بندی کرده اند و از انجا که تغییر رفتار مشکل است، کنترل این بیماری نیز مشکل است. لذا راهکارهای پیشگیری از آن بایستی کاملا علمی و منطبق بر نیازهای گروه هدف باشد.

از طرفی با توجه به عوارض ناشی از این بیماری که شامل گسیختگی خانواده، افزایش فقر، یتیم شدن کودکان، افزایش ناامنی، کاهش رفاه اجتماعی و ... می باشد.

سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمان رفاهی- اجتماعی که مسئولیت آن ایجاد زمینه های جهت کاهش رنج انسان ها، افزایش بهتر زیستن آحاد جامعه می باشد، نقش اساسی در پیشگیری و کنترل این بیماری دارد و عدم پرداختن به آن بار ناشی از بیماری را در سال های آتی بر دوش سازمان خواهد نهاد و با توجه به این موضوع که کشور در مرحله حساسی از همه گیری ایدز است و نتایج تحقیقات نشانگر افزایش انتقال ویروس اچ آی وی از طریق جنسی است.

مدیریت مسئول، منسجم و علمی سازمان های متولی می تواند تاثیر به سزایی بر روند گسترش این بیماری و پیشگیری از شیوع آن از افراد پر خطر به عموم جامعه داشته باشد. در همین راستا آموزش و تدوین منابع علمی یکی از راهبردهای اصلی سازمان در زمینه پیشگیری از بیماری ها و آسیب های اجتماعی می باشد.

کلید واژه ها : اعتیاد تزریقی- ایدز- رفتارهای جنسی - بیماری و پیشگیری

نویسندگان مقاله : بررسی پدیده ایدز

فهیمه ثبوتی - فهیمه پایدار
دانلود مقاله

File name: بررسی پدیده ایدز

2737 910
کلمه عبور » www.madadkar.org