عضویت در کمیته های تخصصی

عضویت سید محمد حسین جوادی در کمیته های تخصصی

ردیف
عنوان شغل
سازمان متبوع
مدت تصدی شغل
از تاریخ
تا تاریخ
1
دبیر کمیته مددکاری اجتماعی سازمان زندانها
سازمان زندانهای کشور
80
84
2
عضواصلی شورای برنامه ریزی کانونهای اصلاح وتربیت کشور
سازمان زندانهای کشور
83
85
3
عضوکمیته ملی کاهش فقرغذایی خانواده های کم درآمد
وزارت رفاه
1386
1389
4
عضوکمیته تخصصی وعلمی فیلدکارورزی گروه مددکاری اجتماعی
دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
1384
1385
5
عضوهیات مدیره انجمن علمی مددکاران ایران
انجمن علمی مددکاری ایران
1384
1388
6
نماینده سازمان بهزیستی در کارگروه مراقبت های اولیه کودکی وزارت بهداشت
وزارت بهداشت
1386
1389
7
نماینده سازمان سازمان جوانان هلال احمردرشورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک دروزارت دادگستری
وزارت دادگستری
1389
1392
8
عضواصلي جشواره حضرت علي اكبردربخش جوان برتردرحوزه فعاليت هاي اجتماعي
وزارت ورزش وجوانان
1389
1392
9
عضوهیات مدیره انجمن مددکاران ایران
انجمن مددکاران اجتماعی ایران
1390
1392
10
عضوكميته فرهنگي پيشگيري ازاعتياد دركشور
ستاد مبارزه باموادمخدر
1390
1392