تاثیر مدت زمان مطالعه بر میزان گفتگوی خانوادگی

هدف از اجرای این پژوهش سنجش میزان اثرگذاری مدت زمان مطالعه بر میزان گفتگوی خانوادگی می باشد.

روش این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری در این پژوهش 2000 نفر دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی می باشد. نمونه مورد مطالعه 400 نفر از دانشجو یان كه با روش نمونه گیری طبقه بندی شده نامتناسب با حجم و در نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. در اطلاعات جمع آوری شده برای انجام آماره و تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

نتیجه حاصل از پژوهش وجود رابطه میان مدت زمان مطالعه و میزان گفتگوی خانوادگی را تأیید می کند.


 

کلیدواژه ها : گفتگو ،خانواده، مدت زمان مطالعه ، ارتباط

نویسندگان مقاله : بررسی تاثیر مدت زمان مطالعه بر میزان گفتگوی خانوادگی

دانلود متن کامل مقاله