چالش سلامت جنسی نوجوانان جدا‌شده از خانه

نوجوانان جداشده از خانه، به‌واسطۀ جدایی و تجربۀ رویدادهای پر‌فشار، نه‌تنها بیش‌تر در معرض رفتارهای پرخطر جنسی هستند، بلکه فرصت‌های لازم برای آموزش جنسی از طریق منابع مناسب را از دست می‌دهند.

با توجه به این وضعیت، مهم است که قبل از ارائۀ هرگونه راه‌کار، وضعیت سلامت جنسی و مشخصه‌های آن بررسی و شناسایی شود.

روش: این پژوهش با شیوۀ ارزیابی سریع وضعیت، مبتنی‌بر روش پژوهش کیفی صورت گرفته است که در برخی مواقع از اطلاعات کمی‌ـ توصیفی نیز استفاده شده است.

نمونه‌ها از بین جامعۀ آماری که نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سالۀ تحت مراقبت شبانه‌روزی در شهر تهران و دست‌اندرکاران مراقبت از آن‌ها بودند، به روش هدفمند انتخاب شدند.

مصاحبه‌های متمرکز گروهی (با استفاده از دو پرسش‌نامۀ نیمه ساختاریافته برای هدایت این بحث‌ها) و مشاهده در بازدید از مراکز و مصاحبه انفرادی و پرسش‌نامه مربوطه، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها بود.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیقی حاکی از آن است که نوجوانان تحت مراقبت، در بخش سلامت جنسی، چالش‌های جدّی دارند.

درگیر‌شدن در روابط جنسی زودهنگام و پرخطر و قلدری و بهره‌کشی جنسی از همسالان و نگرش‌های منفی جنسی از تهدیدهای سلامت آن‌هاست. همچنین، آن‌ها در دستیابی به منابع اطلاعات جنسی معتبر، با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو هستند، به‌طوری‌که مهم‌ترین منابع دسترسی به اطلاعات جنسی آن‌ها دوستان و فیلم‌های پورنوگرافی است.

بحث: نوجوانان تحت مراقبت، به‌موازات سوءبرداشت‌های خاصی که در زمینۀ موضوعات جنسی دارند، نیازهای بیش‌تری نیز برای دریافت خدمات آموزش جنسی دارند. در‌این‌باره، خلائی اساسی وجود دارد؛ بنابراین، ضروری است که به‌منظور ارتقای سلامت جنسی نوجوانان، برنامه‌های مداخله‌ای آموزشی شفاف و مشخص و کاربردی تدوین و عرضه شود.


 واژه‌های کلیدی : آموزش جنسی، ارزیابی سریع وضعیت، سلامت جنسی، نوجوانان تحت مراقبت شبانه‌روزی،

نویسندگان مقاله : چالش سلامت جنسی نوجوانان جدا‌شده از خانه

دانلود متن کامل مقاله