مددکاری اجتماعی

آشنایی با محتوا و نویسندگان کتاب توانمندسازی در مددکاری اجتماعی

با گذشت بیش از نیم قرن از عمر حرفه ی مددکاری اجتماعی در ایران و افزایش دامنه و گستره ی فعالیت ها و مداخلات مددکاری اجتماعی، هنوز حوزه های بکر فراوانی وجود دارد که در ابعاد نظری، پژوهشی و عملی نادیده گرفته شده اند.

مددکاری اجتماعی صنعتی - بخش دوم

اقدامات مددکاری اجتماعی  در حیطه صنعت - همانطور که ذکر شد، مددکاری اجتماعی در محیط های کاری، پلی است بین مدیریت و سرمایه انسانی شاغل در سازمان. به همین جهت برنامه های کمک به همکاران ( EAPs) با در نظر گرفتن نیاز مشترک هر دو گروه کارفرمایان و همکاران از نیازهای ضروری محیط های کاری در دنیای امروز و بخش اجتناب ناپذیر اقدامات مددکاری اجتماعی در سازمان است.

مددکاری اجتماعی صنعتی - بخش اول

امروزه مسلم شده آنچه توسعه ی پایدار را به دنبال دارد نهادهای اداری قوی و کارآمد است که از سرمایه های انسانی کارآمد، متخصص و قوی برخوردارند. در دنیای امروز تأکید رشد و توسعه، بر سرمایه های انسانی است و اعتلای کیفیت نیروی کار یکی از راههای اساسی افزایش بهره وری و تسریع رشد سازمان است. به عبارت دیگر سرمایه انسانی مهمترین عامل بهره وری عامل کار در جهان امروز می باشد.