مددکاری اجتماعی

نظریه توانمندسازی

  مقوله توانمندسازی مربوط  به تئوری "پائولوفریر" است که طی آن محرومان می توانند با ساختارهای قدرت درگیر شده و کنترل زندگی شان را به دست گیرند، تفسیر شده است. امروزه این واژه بیشتر در ارتباط با زنان ، فقرا و توسعه عنوان می شود. البته چارچوب نظری ارزشیابی توانمندسازی برپایه نظریه زیمرمن قرار دارد.

توانمند سازی؛ مقدمه و تعاریف

توانمند سازی ساختار ی مشترک است که توسط حرفه ها و حوزه های بسیاری ایجاد می شود: جامعه شناسی ، روانشناسی، آموزش، اقتصاد و مطالعات  سازمان ها و جنبش های اجتماعی. توانمند سازی در هر یک از این دیدگاه ها متفاوت است و تعریف آن در مورد افراد و موقعیت های مختلف متفاوت است. در تعریف عمومی توانمند سازی یک فرآیند چند جانبه اجتماعی است که به مردم کمک می کند تا کنترل زندگی خودشان را در دست بگیرند.

روانشناسی تحلیلی یونگ

چند سال بعد از آنکه فروید کارش را با روانکاوی شروع  کرده بود، گروه کوچکی از پزشکان جوانی که علاقمند به یادگیری و استفاده از روانکاوی بودند به دور فروید جمع شدند. در جریان همین مکاتبات بود که بعضی از اختلاف نظرها بروز کرد.
در نتیجه تعدادی از پیروان اولیه فروید او را ترک کردند و به بسط و گسترش نظریه خود پرداختند و به اصرار فروید نامهای دیگری به جز روانکاوی بر نظریه های خود نهادند. کارل گوستاو یونگ، روانپزشک سوییسی اولین نفر از این مخالفان بود که نظریه خود را «روان شناسی تحلیلی» نام نهاد. (ا. راس؛ 1378؛ 96)