مددکاری اجتماعی

تقسیم بندی مددکاری اجتماعی به سنتی و مدرن دقیق نیست

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از خبرگزاری برنا، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران گفت: مددکاری سنتی مددکاری علمی نیست. انسان ها بر اساس علایق شان و حس بشردوستانه ممکن است دستگیری کنند و این را مددکاری اجتماعی بدانند اما بر اساس تعریف جدید، مددکاری اجتماعی یک رشته دانشگاهی مبتنی بر عمل است.

رویکرد وظیفه مدار در مددکاری اجتماعی

فعالیت مبتنی بر وظیفه مداری در مددکاری اجتماعی، اصولا از مجموعه مطالعات شهودی که توسط“ رید“ و ”شین“ (1969)، ” رید“ و ” اپشتین“ (1972) و ” رید“ (1985) انجام شد، شروع گردید. در این مطالعات درمان کوتاه مدت برنامه ریزی شده کار آمد تشخیص داده شد و کارایی درمان بلند مدت، نقض گردید. و در نتیجه الگوی فعالیت مبتنی بر وظیفه مداری به عنوان الگوی کارآمد مطرح شد.

فرآیند توانمند سازی

این الگو در سال 1991 بر اساس کار " لورد" درباره فرآیند توانمند سازی فردی به دست آمده است. توانمند سازی فرآیندی چهار مرحله ای است. همچنان که افراد به طور روز افزونی  توانمند می شوند، چهارمرحله را طی می کند: