رشد و تکامل یکپارچه کودکان

کمک به جذب بهتر کودک به مهدکودک

در روزهای اول مادر یا پدر (بسته به وابستگی کودک) باید همراه او در مهدکودک حضور پیدا کند در صورتی که هیچ یک نمی توانند این کار را انجام دهند حتما یکی از بستگان نزدیک که کودک او را می شناسد و به او اعتماد و علاقه دارد باید این کار را بکند.

آماده کردن کودک برای رفتن به مهد کودک

والدین برای آماده کردن فرزند خود برای رفتن به مهدکودک ، باید به نکاتی توجه داشته باشند و انجام بعضی امور را پیش از زمان فرستادن کودک به مهدکودک انجام دهند:
توجه به مستقل شدن کودک در خواب و غذا و کمک به کودک در موفق شدن در این امور.

آمادگی والدین برای سپردن کودک به مهد کودک

بین آماده بودن والدین و آماده شدن کودک برای ورود به مهدکودک ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.