آماده کردن کودک برای رفتن به مهد کودک

والدین برای آماده کردن فرزند خود برای رفتن به مهدکودک ، باید به نکاتی توجه داشته باشند و انجام بعضی امور را پیش از زمان فرستادن کودک به مهدکودک انجام دهند:
توجه به مستقل شدن کودک در خواب و غذا و کمک به کودک در موفق شدن در این امور.

  • ایجاد روابط اجتماعی خانوادگی و متنوع بمنظور یادگیری چگونگی ایجاد ارتباط با دیگران توسط کودک.
  • شرکت دادن کودک در گروه های بازی.
  • ایجاد فرصت هایی برای تجربه ی جدایی کودک از مادر.
  • گفتن یا خواندن قصه هایی در مورد مهدکودک و انجام بازی هایی در این زمینه.
  • رد شدن از جلوی ساختمان مهدکودک و معرفی آن به کودک.
  • وارد شدن به محوطه ی مهدکودک و گشت زدن در آن (با اجازه ی مسئولان و در شرایط مناسب)
  • نشان دادن عکس یا فیلم از مهدکودک مورد نظر به کودک.
  • انجام خرید های جزیی برای ورود به مهدکودک و مشارکت دادن کودک در این خریدها.
  • عادت دادن کودک به تنهایی بازی کردن در بعضی لحظه ها.