ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری در ﺑﺤﺮان ﻫﺎ

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، آﻣﺎدﮔﻲ داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻮاﻧـﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري ﻗﺒﻞ از اﻳـﻦ ﻛﻪ واﻗﻌﻪ اي ﺣﺎدث ﺷﻮد، اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻـﻲ دارد .

ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴـﺎﻳﻞ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑـﺎروري اﺟــﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ در ﺟﻬــﺖ اﻓــﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺮدم در ﺳﻨﻴﻦ ﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .

در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺎز ﻣـﺮدم آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و بیشتر  میﺷﻮد .زﻧـﺎن و ﻛﻮدﻛـﺎن اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮي را در ﺑﺤـﺮان دارﻧـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي آﮔـﺎه ﺳـﺎزي ﺟﻤﻌﻴـﺖ آﺳﻴﺐ. دﻳﺪه از ﺑﺤﺮان ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻢ .

ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺧﻮد از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﻮان و ﻓﻌـﺎل زﻳـﺎد ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .ﺗﻌـﺪاد ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن اﻋﻀﺎي داوﻃﻠﺐ در سازمان ها و NGO ها ﻫﺴــﺘﻨﺪ .

ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧــﺎن ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﻫﻼل  اﺣﻤﺮ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻣـﺆﺛﺮي از اﻳـﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ آماده ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻧﻴﺰ آموزش دﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮ آن ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻛﺎرﮔـﺎه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑــﺎروري در ﺑﺤــﺮان ﻫــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ را ﻃﺮح رﻳـﺰي و اﺟـﺮا ﻛﻨـﺪ در ﻛﻨـﺎر آن ﻧﻴـﺰ، در ﻛﻨـﺎر اﺟــﺮاي اﻳــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــه آﻣﻮزﺷــﻲ ﭘﮋوﻫﺸــﻲ ﻧﻴــﺰ ﺑــﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ آﻣـﻮزش اﻧﺠـﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

نویسندگان مقاله : بررسی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺎه آموزشی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری در ﺑﺤﺮان ﻫﺎ در آگاهی، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮاﻧﺎن داوﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ...

دکتر سید محمد حسین جوادیدکتر سید محمد حسین جوادی,محمد جعفریان ,زویا طاوسیان,سید هادی موسوی ,فریبا کریملو ,پدرام موسوی شندی

دانلود متن کامل مقاله