نگاهی به روانشناسی ترافیک در آلمان

روانشناسی ترافیک در آلمان موضوعی پراهمیت است که به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و تحقیقات زیادی در مورد آن انجام شده است. روانشناس ترافیک در تعریف، شاخه ای از روانشناسی کاربردی است که موضوع اصلی آن تمرکز و تحقیق در رفتار ترافیکی است.

 هدف اصلی این شاخه بهبود و بالا بردن ایمنی افراد شرکت کنندگان در ترافیک و حفظ پیشرفت های ایجاد شده تا حد امکان برای دراز مدت می باشد.

علل تصادفات مرگ آور و غیر مرگ آور ، عمدتاً ریشه در رفتار ترافیکی و تجربیات ذهنی شرکت کنندگان در ترافیک جاده ای دارد.

الگوهای تصادف های بحرانی نشان می دهند که در این تصادفات نه فقط عوامل فنی بلکه عوامل انسانی نیز دخیل هستند. با توجه به نقش عمده عوامل فردی، روانشناسی و پزشکی ترافیک، نقش بسزایی در پیشرفت و سلامت رفتار ترافیکی خواهد کرد.

در این مقاله اصول اولیه مداخله و روانشناختی ترافیک در چارچوب قوانین ترافیکی، ارزیابی پزشکی روانشناختی و همینطور در چارچوب توانبخشی رانندگان که به دلیل جرائم رانندگی،گواهینامه رانندگی خود را از دست داده اند، مورد بحث قرار گرفته است. بدین ترتیب مفهوم رفتار ترافیکی صحیح با استفاده از آموزش و روانشناسی بالینی و سلامت روشن می شود. ضوابط و شاخص های فعال همراه با استاندارد ها و رهنمود های نوین در آلمان و همچنین در چشم انداز اروپا در ارتباط با ارزیابی مداخلات روانناختی ترافیک نیز مورد بحث قرارگرفته است.

نویسندگان مقاله : نگاهی به روانشناسی ترافیک در آلمان ...

دانلود متن کامل مقاله