بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین و اعتیاد زندانیان زندان مرکزی شهر اصفهان

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین و اعتیاد زندانیان زندان مرکزی شهر اصفهان انجام شده است.

در این پژوهش از روش همبستگی استفاده شد. نمونه آماری شمال 50 نفر از معتادان زندانی با دامنه سنی 20 تا 40 سال بود که در پرونده جرایم آنها سابقه اعتیاد وجود داشت که به صورت روش نمونه گیری در دسترس استفاده شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند استفاده شد.

نتایج حاصل از تجریه و تحلیل داده های گردآوری شده نشان داد که سبک فرزند پروری مقتدرانه وادین و اعتیاد فرزندان رابطه معتاداری وجود ندارد؛ اما بین سبک فرزندپروری مستبدانه و سهلگیرانه والدین با اعتیاد فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.

از آن جا که یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین و اعتیاد فرزندان میباشد پیشنهاد می شود پیامد و عواقب سبک فرزند پروری مستبدانه و سهلگیرانه در طب برنامه های آموزشی به والدین آموزش داده شود.


 

کلیدواژه ها : سبک فرزندپروری سهلگیرانه،سبک فرزندپروری مقتدرانه،سیبک فرزندپروری مستبدانه،اعتیاد

نویسندگان مقاله : بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین و اعتیاد زندانیان زندان مرکزی شهر اصفهان ...

دانلود متن کامل مقاله