روند مداخلات اجتماع محور 2

قسمت دوم روند مداخلات اجتماع محور به منظور پیشگیری و كاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر به شرح ذیل می باشد.

1- برنامه ها و اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری:

•    آموزش مداخلات پیشگیرانه به منظور كاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی به روش اجتماع محور

این آموزش ها در 21 استان كشور و برای 1000 نفر از كارشناسان، معاونین ورؤسای شعب و نیز دبیران كانون های دانشجویی، جوانان، روستایی و طلاب سازمان جوانان هلال احمر، حاوی سر فصل-های آموزشی آشنایی با رویكرد اجتماع  محور تكنیك های تسهیلگری، روش های توانمند سازی تیم های محلی، پروژه نویسی، اهداف منطقی، روش های برنامه ریزی، مفهوم مشاركت و... به مرحله اجرا در آمد.
مداخله اجتماع محور به منظور پیشگیری آثار ناشی از سیل در روستای هرانک قزوین

به منظور كار آزمایی اجتماعی مدل اجتماع محور در آموزش های ارائه شده در استان ها، سازمان جوانان در سال 1391 اقدام به اجرای یك مدل پیشگیرانه با رویكرد اجتماع محور در روستای هرانك قزوین واقع در رودبارالموت شرقی نمود. اجرای این طرح سبب جلب مشاركت اهالی روستا و تشكیل تیم محلی، حساس سازی مردم نسبت به اقدامات پیشگیرانه آسیب های ناشی از سیل و اقدامات مؤثر تیم محلی واهالی روستا برای پیشگیری از سیل گردید.( شایان ذكر است تیم محلی همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهد.)

•    طراحی پروتكل پیشگیری وكاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی به روش اجتماع محور

 پروتكل پیشگیری از حوادث طبیعی با توجه به درس های آموخته شده از اجرای طرح در روستای هرانك قزوین و نیز همفكری اثر بخش تعدادی از كارشناسان و اعضای فعال در كاروان های نیكو-كاری* تهیه گردید. این پروتكل الگوی مناسب علمی برای آموزش ومداخله اجتماع محور در پیشگیری وكاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی می باشد.

•    تهیه،  تدوین و چاپ كتاب در حوزه پیشگیری وكاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی به روش اجتماع محور

- تهیه وتدوین كتاب مداخلات اجتماع محوربه منظورپیشگیری وكاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی
- تهیه، تدوین وچاپ كتاب مداخلات اجتماع محور به منظورپیشگیری ازسیل در روستای هرانك قزوین

•    آموزش امداد وكمك های اولیه به مددكاران عضو انجمن مددكاران اجتماعی ایران

به منظور آشنایی وآمادگی مددكاران اجتماعی با مباحث امدادونجات یك دوره كارگاه آموزشی در قالب اردوی آموزشی برای 40 نفر از مددكاران عضو انجمن مددكاران اجتماعی ایران در اردوگاه مهر بندر انزلی برگزار گردید و زمینه آمادگی و حضور مددكاران در حوادث طبیعی را فراهم نمود. *كاروان های نیكوكاری درسازمان جوانان متشكل از اعضای داوطلب كانون های دانشجویی، جوانان، روستایی وطلاب از سال 1380 با هدف ارائه خدمات بشردوستانه وامدادی به مردم مناطق محروم وآسیب خیزشكل گرفت وخدمات آموزشی، فرهنگی، امدادی وبشردوستانه به مردم ارائه می نماید.


روند مداخلات اجتماع محور به منظور پیشگیری و كاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بخش دوم
كبری محمدی مسئول كارگروه حوادث طبیعی در انجمن مددكاران اجتماعی ایران