چشم اندازهای تاریخی مددكاری در اورژانس

چشم اندازهای تاریخی مددكاری در اورژانس

تعداد كمی از بیمارستانها در دنیا مددكاران متخصص در اختیار دارند كه صرفا و انحصارا در بخش حوادث و اورژانس استخدام و به كار گمارده شده باشند. در عوض، معمولا حمایت های اجتماعی بصورت عام و كلی، و توسط مددكاران اجتماعی مستقر در واحد مددكاری بیمارستان انجام می گیرد.

ارزیابی مقدماتی از مشكلات حمایتی/اجتماعی بیماران كه معمولا توسط افراد تیم های پرستاری و پزشكی و پیش از ارجاع بیمار به مددكاری اجتماعی صورت می گیرد، نه تنها برای پرسنل بیمارستان وقت گیر است بلكه باعث استفاده از راهها و روشهای نامناسب با وضعیت بیمار و ناكافی برای رفع مشكلات وی می شود. نتیجه اینكه، سیستم ارجاع و یا درخواست حمایت از مددكاری اجتماعی ناكارامد بوده و ارجاعات به بخش مددكاری دچار نقصان و وقفه می گردد.

بررسیهای مختلف نشان می دهد كه در بیمارستانهایی كه مددكار ویژه بخش اورژانس ندارند، اعضای تیم های پزشكی و پرستاری معمولا بر این باورند كه نیازهای حمایتی/ اجتماعی  بیماران مراجعه كننده به اورژانس بطور مطلوب برطرف نمی شود. در طی فرایند بررسی وضعیت بیماران در بیمارستان برنلی مشخص شد كه بكارگیری یك مددكار متخصص در بخش اورژانس راهكار نسبتا جدیدی برای كاستن از بار نگرانی و استیصال بیماران و خانواده های آنها از یكطرف، و تسهیل در امر خدمت رسانی بموقع و موثر توسط كادر درمانی و پرستاری، از طرف دیگر شد. از حدود 20 سال پیش بكارگماری یك مددكار اجتماعی متخصص بخش حوادث و اورژانس مورد توجه خاص قرار گرفت. البته، ماهیت دقیق نقش مددكاری اجتماعی در این مرحله بطور واضح و مستدل تعیین نشده بود و مقدار یا حجم كار مددكار قابل پیش بینی نبود. تنها عامل مشخص این بود كه حجم كاری مددكار قاعدتا باید در حد یك مددكار ژنریك در نظر گرفته شود. چشم انداز ارائه خدمات به گروههای نیازمند برای بهره مندی  از  مددكاری اجتماعی بخش اورژانس بیمارستان برنلی شامل گروههای زیربود:

-    سالمندان در معرض آسیب
-    افرادی كه از حوادث ناگهانی و معلولیت زا صدمه دیده و رنج می برند
-    كودكان در معرض خطر و آسیب
-    كسانی كه از سوء مصرف مواد و الكل رنج می برند
-    بیماران روانی حاد و مزمن
-    كسانی كه عمدا به خودشان صدمه و آسیب زده اند
-    كسانی كه از خشونت های خانگی صدمه دیده اند
-    كسانی كه دارای نشانه های بدكاركردی اجتماعی هستند، مانند افراد بی قرار و مضطرب، بی خانمان، فقیر و مطرود و.....

احمدرضافرجی
سلام:متشکرم

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :85
بازدید دیروز :236
این هفته :591
این ماه :6265