ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری در ﺑﺤﺮان ﻫﺎ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری در ﺑﺤﺮان ﻫﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ مقوله ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑﺎروری در واﻗﻊ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دادن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫـﺎي اﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌــﻪ و ﻧﺴــﻞ آﻳﻨــﺪه آن ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﺳــﺖ.

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻫﻤـﻴﻦ ﻃـﻮر ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑﺎروری در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮوري اﺳﺖ زﻳـﺮا ﺑﻘﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮان زده واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺴﻞ آینده و ﭘﺮﺗﻮان اﺳﺖ و داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ توجه وﻳـﮋه ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑـﺎروری در ﺑﺤـﺮان ﻫـﺎ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری در بحران ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮد.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ، آﻣﺎدﮔﻲ داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻮاﻧـﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري ﻗﺒﻞ از اﻳـﻦﻛﻪ واﻗﻌﻪ اي ﺣﺎدث ﺷﻮد، اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻـﻲ دارد.

ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴـﺎﻳﻞ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑـﺎروري اﺟــﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ در ﺟﻬــﺖ اﻓــﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺮدم در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺎز ﻣـﺮدم آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و بیشتر میﺷﻮد .

زﻧـﺎن و ﻛﻮدﻛـﺎن اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮي را در ﺑﺤـﺮان دارﻧـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه   ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي آﮔـﺎه ﺳـﺎزي ﺟﻤﻌﻴـﺖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه از ﺑﺤﺮان ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﺒﺎﻳـﺪ از ﻗﺸـﺮ ﺟﻮان ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روﺣﻴه ﭘﺮﺷﻮر و اﻧﺮژي بالا ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﺷﺎﻋه آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری ﺟـﺪا از ﻗﻀﻴه ﺑﺤﺮان در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮﻋـﺎدی ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ.

جوادیعقوبی فر
با عرض سلام از راه اندازی سایت خوبتون ممنونم مطالب ارزنده ای برای دانشجویان کارشناسی ارشد موجود بود با تشکر
مریم
از مطالبتون خیلی استفاده کردم ممنون و سپاسگذار

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :80
بازدید دیروز :329
این هفته :1171
این ماه :4300