سرمایه اجتماعی ، نظریات و کارکردها

سرمایه اجتماعی ، نظریات و کارکردها

امروزه در کنار سرمایه های انسانی واقتصادی سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی داریم که مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی وانسانی قرار گرفته است.

 سرمایه اجتماعی یا بعد معنوی یا اجتماعی سلامت یک جامعه بعدی است که می تواند از طریق تشویق افرادبه همکاری ومشارکت در تعاملات اجتماعی به حل آسیب های اجتماعی جامعه کمک کند.وحرکت جامعه به سوی رشد و توسعه اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی را امکان پذیر می سازد(الوانی و سید نقوی1381).

امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتری از سرمایه فیزیکی و انسانی جوامع ایفا نموده وبدون وجود سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی واقتصادی دشوار می گردد( بیکر1382)

یکی از اهداف مهم برنامه توسعه هر کشورکاهش آسیب های اجتماعی که تحقق ودست یابی به این اهداف، نیازمند شناخت و عوامل موثرایجادآن در جامعه است.امروزه محققین سرمایه اجتماعی را یکی از عوامل زمینه ساز وموثردرسلامت اجتماعی وکاهش خطر پذیری در جامع می دانند.

تلاش های زیادی در کشورهای جهان به منظور شناخت عوامل محیطی و فردی زمینه ساز خطر پذیری انجام گرفته است از جمله این تلاش ها توجه به بعد اجتماعی سلامت است که با مطالعه سرمایه اجتماعی امکان پذیر می باشد.سرمایه اجتماعی حاصل پدیده هایی همچون اعتمادمتقابل، تعامل اجتماعی متقابل ، گروه های اجتماعی ، احساس هویت جمعی ، احساس وجود تصویری مشترک از آینده وکار گروهی می باشد که با تعاملات موثر بین فردی و گروهی زمینه های پیش گیری از خطر پذیری وبسیاری از آسیب های اجتماعی همجون خشونت ، مصرف موادمخدر، الکل ، رفتار های جنسی پرخطرو...را فراهم آورد.(کلمن2001)

امروزه ماهیت پیچیده آسیب های اجتماعی ایجاب میکند تا در برخورد و شناخت با تجدید تکمیل نظریات موجودبا اتکا به یافته های  نوین دایره شناخت خود را گسترده تر سازیم .

از این منظرسرمایه اجتماعی به عنوان اساسی قابلیت و کارایی بالایی در تبیین و توضیح مسئله و مشکلات از جمله آسیب های اجتماعی دارد. چنانچه می توان از آن به عنوان راه حل مشکلات اجتماعی نام برد.


منبع:
سرمايه اجتماعي تاليف : مهدي اختر محققي


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :58
بازدید دیروز :349
این هفته :1397
این ماه :6933