آسیب شناسی هویت افراد توسط فیلم های ماهواره ای

چندین سال است كه در عرصه تحولات دنیای مدرن، صحبت از جهانی شدن در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی بسیار گرم شده است. به طوری كه سالانه ما شاهد برگزاری نشست ها و كنفرانس های متعدد در این زمینه هستیم كه به بررسی پیامدهای مثبت و منفی این پدیدهمی پردازند. عده ای شكل گیری این پدیده به شكل گیری فروشگاه های زنجیره ای بزرگ با شعباتی در سراسر جهان و تأثیر اقتصادی كشورهای مختلف بر روی هم نسبت می دهند و عده ای دیگر، نقش رسانه های و تكنولوژی های مدرن از جمله روزنامه، رادیو، تلویزیون و اینترنت و... را پررنگ می بینند.

از جمله رسانه هایی كه در این مدت تأثیر به سزایی در نزدیك شدن فرهنگ ها، مدها، سبك زندگی ها و... داشته است، می توان به ماهواره های تلویزیونی اشاره كرد. همانطور كه می دانیم هر تكنولوژی ای در بدو پیدایش یا ورود آن به یك جامعه می تواند هم باعث رشد و پیشرفت آن جامعه، و هم باعث واماندگی و چند برابر شدن مشكلات جامعه شود. بالطبع ماهواره های تلویزیونی و برنامه های آن ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و موجد یكسری مزایا و معایب در جوامع گوناگون شدند.

در واقع، این رسانه ها از بدو پیدایش خود تا به امروز موجد صفات دوگانه و در عین حال متضادی چون: تبادل فرهنگی و نزدیك شدن فرهنگ ها به همدیگر|تهاجم فرهنگی و حذف یكی از فرهنگ ها به نفع دیگری، گسترش و اشاعه افكار و اندیشه های انسانی|ترویج و اشاعه فرهنگ و ارزش های جامعه مركز به عنوان ارزش های جهانشمول، گسترش پلورالیسم و احترام به تكثر فرهنگ ها| وسیله ای برای مونولوگ و تك صدایی فرهنگ مركز و... شده اند.

جامعه ما نیز به عنوان یكی از كشورهای موجود در این سیستم جهانی ، از این پدیده مستثنی نبوده است و همزمان با ورود این تكنولوژی رسانه ای جامعه ما نیز در حوزه های گوناگون با چالش های متفاوت روبرو شده است. اما اگر كه تا چند سال پیش به علت محدود ماندن گستره این تكنولوژی در شهرهای بزرگ – و آنجا هم در دست اقشار و یا طبقات محدودی از جامعه – كشور، بررسی كردن پیامدها و عواقب استفاده از این تكنولوژی خیلی در دستوركار دانشگاهها و مجامع علمی و اجرایی مرتبط با این قضیه نشده بود، اما امروزه بواسطه گسترش این رسانه ها تا دورفتاده ترین نقاط كشور و تقریباً همه گیر شدن آن در جامعه، تنوع كانال های ماهواره ای با توجه به ذائقه های بینندگان مختلف در جامعه صحبت از تأثیر و تأثر آن ها نقل بسیاری از محافل دانشگاهی و سازمان های متولی اجرایيِ مختلف درگیر در این قضیه
شده است، كه تقریباً بیشتر این مباحث حول سه محور؛ بررسی علل گسترش استفاده از ماهواره ها، بررسی پیامدها(مزایا و معایب) استفاده از ماهواره ها، و راه های برخورد با این تكنولوژی مدرن و كاهش دادن اثرات مخرب آن بر جامعه می چرخد. با توجه به اینكه در چند سال اخیر ما شاهد گسترش كانال ها و برنامه های ماهواره ای هستیم كه بنیان خانواده و... اشاره كزد- Gem Classic را هدف گرفته اند - كه از جمله آن ها می توان به برنامه هایی كه از كانال فارسی وان و یا
بر آن خواهیم بود تا در این مقاله به بررسی جامعه شناختی پیامدهای این برنامه ها در خانواده های ایرانی بپردازیم.


 

برای دانلود مقاله به بخش مقالات پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران مراجعه نمائید.