دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، با مشاركت مددكاران اجتماعي برگزار شد.

دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، با مشاركت مددكاران اجتماعی برگزار شد.

این کنگره به همت مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و همراهی سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله انجمن مددكاران اجتماعی ایران از ۲۴ تا ۲۶ شهریور ۹۵ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار شد.

محورهای این کنگره شامل: پیشگیری از اعتیاد، پژوهش در اعتیاد و اپیدمیولوژی مصرف مواد ، رفتارهای جنسی در مصرف مواد، اختلالات همراه روانپزشکی در اعتیاد ، مشکلات جسمی در مصرف مواد ، پرستاری اعتیاد ، مددکاری اجتماعی در اعتیاد ، درمان و بازتوانی در اعتیاد ، مصرف الکل و عوارض آن، اعتیاد در گروههای خاص ، اعتیاد و ابعاد فرهنگی، ارزیابی آزمایشگاهی و سنجش مواد ، اعتیاد و مسائل اجتماعی ، اعتیاد و مسائل قانونی، روان درمانی های اعتیاد، اعتیاد در کودکان و نوجوانان، ژنتیک و اپی ژنتیک ، اعتیاد در زنان ، ابعاد شناختی اعتیاد ، بیولوژی اعتیاد ، رفتارهای اعتیادی، کاهش آسیب ، سیاست ها و برنامه ها در کاهش تقاضا بود.

حدود ۴۰ سمپوزیوم با حضور اسااتید داخلی و بین المللی و همچنین حدود ۱۵ سخنرانی کلیدی و تعدادی کارگاه علمی از دیگر برنامه های دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد بود.

انجمن مددكاران اجتماعی ایران دراین كنگره پنلی تحت عنوان "مددكاری اجتماعی وسیاست گذاری اجتماعی درحوزه اعتیاد " را برگزاركرد.

سیدحسن موسوی چلك رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران، دكترحبیب آقابخشی از اساتید برجسته حوزه مددكاری اجتماعی، دكتر سید محمد حسین جوادی عضوهیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران و منیر آرزومندی از مددكاران اجتماعی فعال درحوزه اعتیاد از سخنرانان حاضر در پنل بودند.

دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد برگزار شد