ویژگی ها، وظایف و اهداف دولت رفاه

ویژگی ها، وظایف و اهداف دولت رفاه

    ویژگیهای دولت رفاه

•    "فرد" در دولت رفاه دارای موقعیت محوری است.

•    ارایه رشته گسترده ای از خدمات اجتماعی برای شهروندان از جانب دولت رفاه بای شهروندان

•    دولت رفاه تضمین کننده توزیع متناسب درآمد برای همه

    اهداف دولت رفاه

دولت رفاه به لحاظ اخلاقی بر همبستگی اجتماعی و ملی تاکید دارد. و به لحاظ اقتصادی سعی در کاهش نابرابری دارد. بنابراین هدف اصلی دولت رفاه را می توان کاهش نابرابری و ایجاد برابری در برخی زمینه ها دانست.

1.    برابری هزینه عمومی: که در ارتباط با خدمات معین است که باید به شکل برابر به همه افراد ذی حق اختصاص یابد.

2.    برابری درآمد نهایی: که مستلزم بازتوزیعی عمودی از ثروتمندان به فقراست

3.    برابری استفاده

4.    برابری نتیجه

5.     زمینه اصلی و مهم خدمات اجتماعی و رفاهی

6.    حمایت از سالمندان

7.     بیمه اجتماعی

8.     تامین اجتماعی خانواده

9.    گسترش فرصت اشتغال

10.  مراقبتهای پزشکی     وظایف دولت رفاه

دولت رفاه در برگیرنده2 کار ویژه است.

1.کار ویژه حمایتی:

-*- ایجاد شرایط امنیتی کامل و تقویت اطاعت از قانون

-*- تاکید بر حفظ نهادهایی چون مالکیت و خانوداه

-*- سازماندهی ارتباطات

-*- گسترش خدمات در حد کارآمد

-*- کنترل کیفیت ، بازرسی و تنظیم کار بازار

2. کار ویژه رفاهی

-*-  بهبود وضعیت بهداشتی

-*-  گسترش آموزش

-*-  امنیت اقتصادی

-*- خدمات اجتماعی


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :58
بازدید دیروز :349
این هفته :1397
این ماه :6933