ابتکارات و طرح هاي شاخص انجام شده سید محمد حسین جوادی

ابتکارات و طرح هاي شاخص انجام شده سید محمد حسین جوادی

ردیف
عنوان
توضیحات
سال
1
مديرتدوين محتواي آموزشي مهدهاي كودك كشور
مسئوليت - مدير طرح
89-1385
2
طرح ملي بهبود تغذيه كودكان خردسال
ارايه دهنده ومجري طرح
89-1385
3
تصويب دورشته كارداني مربي گري مهدكودك وكارشناس ناپيوسته مديريت مهدكودك
ارايه دهنده ومجري طرح
1388
4
طرح توانمندسازي نوجوانان درمناطق محروم آسيب خيز وحاشيه شهرها
ارايه دهنده ومجري طرح
1387
5
مشاركت درتدوين برنامه توان بخشي اجتماعي نوجوانان وجوانان معارض قانون درسازمان زندانها
همكاراصلي
84-1382
6
مشاركت درتدوين سندملي رشد وتكامل يكپارچه كودكان
همكاراصلي
89-1384
7
طرح تغيير سبك زندگي جوانان معارض باقانون بااستفاده ازاصول واهداف جمعيت هلال احمربه فدراسيون جهاني صليب سرخ وهلال احمر
ارايه دهنده ومجري
1391
8
طرح راه اندازي فضاهاي دوستداركودك درزلزله آذربايجان وتدوين پروتكل مداخلات اجتماعي فرهنگي جوانان درسوانح
ارايه دهنده ومدیراجریي
1391
9
طرح ارتقاي سلامت جامعه بامشاركت جوانان داوطلب وجامعه محلي(پيشگيري اوليه ازاعتياد )به ستادمبارزه باموادمخدر
ارايه دهنده ومدیراجریي
92-1390
10
طرح كاروانهاي نيكوكاري بارويكرداجتماع محور
ارايه دهنده ومدیراجریي
92-1389
11
جوایز بین المللی صندوق ملکه شوکن وجوانان درحرکت صلیب سرخ درسال 2013 به دلیل راه اندازی کانون های بشردوستی درمراکزاصلاح وتربیت
ارايه دهنده ومدیراجریي
1392