تحلیل SWOT مهدهای کودک

تحلیل SWOT مهدهای کودک

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - بدون شک آینده هر جامعه و پیشرفت آن درگرو تربیت نسلی سالم است و خردسالی دوره ای از رشد است که مهم ترین سنین تربیت پذیری را در برمی گیرد.

لذا وظیفه دشواری به عهده کسانی است که خط و مشی های این دوره تعلیمی و تربیتی را اتخاذ می نمایند.

در این وضعیت از طرفی سیاست گذار و ناظر این حوزه مشخص نیست و مؤسسات و نهادهای گوناگون و به دلایل گوناگون وارد فعالیت آموزشی و پرورشی در مهدهای کودک شده اند و از سوی دیگر تصمیم بر جداسازی کودکان 0 تا 3 سال از 4 تا 6 سال در مهدها است و وضعیت نابسامان و مبهمی در این مقوله ایجادشده است.

در این پژوهش سعی شده با بررسی مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی با استفاده از الگوی پنج نیروی رقابتی پورتر به تحلیل وضعیت موجود پرداخته و با استفاده از خروجی این الگو به نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی مهدهای کودک تعیین شوند.

برای این کار از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و از روش ترکیبی جمع آوری اطلاعات (مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شده است.

در نهایت با استفاده از نتایج تحقیق، ضمن تحلیل SWOT مهدهای کودک، سعی شده است در راستای مدیریت یکپارچه بر کودکان صفر تا شش سال و تعیین یک متولی حائز شرایط جهت صدور مجوز و سیاست گذاری در این زمینه نتیجه گیری و پیشنهادات مبتنی بر یافته ها ارائه شود.

واژگان کلیدی: مهدکودک، SWOT ، پنج نیروی رقابتی پورتر، مدیریت یکپارچه


نویسندگان مقاله :

1- معصومه حسن زاده مقیمی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره))

2-حسینعلی جاهد (استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)) - نویسندة مسئول.

3- سید احمدرضا محمدیان (کارشناس ارشد مدیریت اجرایی.گرایش استراتژیک)


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :180
بازدید دیروز :292
این هفته :1170
این ماه :6706