اثربخشی رابطه درمانی والد و کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی

اثربخشی رابطه درمانی والد و کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - زمینه و هدف ؛ اضطراب جدایی یکی از شایع ترین اختلال های روان شناختی کودکان است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی رابطه درمانی والد و کودک بر کاهش اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی انجام گرفت.

روش پژوهش ؛ نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه - کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کودکان پیش دبستانی شمال مشهد است.

نمونه گیری به شیوه نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. نمونه پژوهش 30 نفر از کودکانی که دارای اختلال مذکور بر اساس پرسشنامه علائم مرضی کودکان فرم والدین انتخاب شدند که در دو گروه 15 نفره آزمایشی و گواه بودند.گروه آزمایشی در 10 جلسه رابطه درمانگری والد و کودک به صورت گروهی شرکت کردند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند.

نتایج به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که رابطه درمانی والد و کودک توانسته است نشانگان اضطراب جدایی را به طور معناداری کاهش دهد.

واژگان کلیدی؛ رابطه درمانی والد و کودک، اضطراب جدایی، کودکان پیش دبستانی


نویسندگان مقاله :

1- مرضیه همکار


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :85
بازدید دیروز :236
این هفته :591
این ماه :6265