نقش رسانه بر سلامت خانواده

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - ما انسان ها در شرایطی بسر می بریم که جهان در حال پیشرفت است و تغییرات و تحولات جدی و مهمی در عصر حاضر به وقوع پیوسته است .

انسان هر روز با یک اختراع جدید روبرو می شود.

خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی تاثیر فزاینده ای بر ایجاد آسیب های اجتماعی دارد و رسانه نیز به عنوان یک ابزار قدرتمند بر افکار و اندیشه زوجین و روابط آنها با فرزندان موثر واقع می شود و بر هر کس که دغدغه ی سلامت جامعه و خانواده را دارد لازم است که راهکارهای موثر در راستای هدف مورد نظر را بررسی و به کارگذاران ارائه دهد.

به این منظور در این پژوهش به مسئله نقش رسانه های جمعی بر سلامت خانواده پرداخته شده است در پایان نیز راهکارها یی جهت هدایت برنامه های رسانه ها در جهت ارتقاء سلامت خانواده ارائه شده است.

نتایج پژوهش حاکی از آنست که رسانه ها ی جمعی آثار ی دو وجه بر سلامت خانواده دارند و در جهت ارتقاء آثار مثبت آن، نیاز به سیاست گذاری ها و برنامه های مدونی می باشد.روش بررسی نیز به صورت کتابخانه ای - اسنادی است.

واژگان کلیدی : رسانه؛ ارتباط؛ خانواده؛ ارتقاء سلامت؛ کودك


نویسندگان مقاله :

1- اکرم صالح زاده ( کارشناس ارشد آموزش و پرورش پیش از دبستان، دانشگاه علامه طباطبایی )