بررسی نقش خانواده و مربیان در آموزش های پیش از دبستان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - بنیان های دانش، مهارت و نگرش ها از دوره ی پیش دبستانی شکل می گیرند و اهمیت و ضرورت آنها برای خاص و عام پذیرفته شده است.

پس ضروری است که هر تحول و نوآوری آموزشی را از سالهای اولیه ی کودکی مورد توجه قرار داد و برنامه ریزی برای دوران کودکی و بعد از آن را بر پایه و بنیان قوی بنا نهاد.

از طرف دیگر رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و مراقبت در سال های اولیه کودکی در دهه ی گذشته به نحو عمیق و بارزی تغییراتی کرده است تا جایی که می توان گفت آموزش های فعلی کودکان با آنچه در گذشته وجود داشته و نیز دیدگاه هایی که در مورد قابلیت ها و توانمندی های آنان مطرح بوده، تفاوت های بسیار عمده ای در وضعیت کنونی یافته است.

امروزه عبارت ( ابتدا باید به کودکان فکر کرد و برنامه های آنان را سر لوحه کار قرار داد ) جایگاه ویژه ای یافته است. به همین دلیل آشنا کردن مربیان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت کودک و بخصوص والدین در این سال ها با آراء اندیشمندان و مفاهیم تربیتی از اهمیت روزافزونی برخوردار گشته است.(مفیدی، 1390)

امروزه اهمیت و ضرورت آموزش در دوره پیش از دبستان بیش از گذشته مورد نظر است.

افزایش روزافزون متقاضیان آموزش های این دوره، نیاز والدین شاغل و نیاز جامعه، ضرورت تهیه برنامه های کیفی و غنی را در این دوره نشان می دهد. تحقیقات انجام شده نشان دهنده تاثیر برنامه های غنی و برنامه ریزی آموزشی و درسی مطلوب، برای گروه های سنی مختلف کودکان این دوره است و مهم تر اینکه، نتایج تحقیقات مؤید سرمایه گذاری بیشتر برای آموزش بهتر و برنامه های کیفی به علت کسب موفقیت های بیشتر کودکان در سال های تحصیلی بعد از گذرانیدن دوره ی پیش از دبستان است.

آموزش پیش دبستانی[1] : کول[2] آموزش پیش از دبستان را برنامه هایی می داند که در مراکز مختلف پیش دبستان برای کودکان 3 - 6 ساله اجرا می شود و هدف آن پرورش و رشد همه جانبه کودک است.

این برنامه ها شامل فعالیت ها و تجربه هایی است که بر رشد جسمی و حرکتی، شناختی، زبان گفتاری، عاطفی، اجتماعی، خلاقیت، ابراز وجود و درک زیبایی ها می انجامد. (کول، 1391 ص 19).


نویسندگان مقاله :

خانم اتابکی، خانم مهرپور