نقش قرآن در دستیابی به اهداف تربیت متعادل و متوازن

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - تربیت قرآنی زیربناى حیات، اساس فضیلت، ریشه حقیقت، نور راه، فروغ جان و راهنماى انسان بسوى سعادت در همه شئون زندگى است.

با توجه به هدف این مقاله که آن تبیین نقش قرآن در دست یابی به اهداف تربیت متعادل و متوازن است. در این میان قرآن که خود شامل مجموعه قوانین تربیتى است، وقتی در دل وجان انسانها راه می یابد وی را مؤدب به آداب و منوّر به نورانی ترین منبع تربیت می گرداند.

انسان با قرار گرفتن، در سایه تربیت قرآنی، موجودى متعادل پر ثمرمی گردد.

خانواده قرآنی با شرایط ویژه تربیتی، پایه گذار اصلی تربیت مطلوب است؛ در آنجا اگر از اصول منطقی ومطابق با مراحل رشد در تربیت فرزند پیروی شود، موجب رستگاری او می گردد.

استفاده ازروشهای تربیت الهی، در بیدارسازی فطرت و عقل؛ ایجاد رغبت و شوق به طاعت و آرامش درونی مؤثر است. نتایج پژوهش های قرآنی بیانگر آن است تمایل به خدا به منزله یک نیاز روان زاد در فطرت آدمی وجود دارد و باید شرایط محیطی و محرک های مناسب تربیتی این قابلیت فطری را شکوفا کنند. تربیت متوازن در شرایطی محقق می شود که موانع باز دارنده از مسیر طبیعی رشد فطرت برداشته شود و مقتضیات تقویت کننده این مسیر نیز فراهم آید.

امروزه نه تنها در خانواده بلکه در مدارس نیز موضوع تربیت قرآنی دانش آموزان یکی از مهم ترین و حساس ترین اهداف نظام آموزشی است؛ که در قالب محتوای سند تحول وبرنامه درس ملی آموزش وپرورش در ساحت های شش گانه تعلیم وتربیت، کتاب های درسی، فعالیت های فوق برنامه، مراسم مذهبی داخل و خارج از مدرسه و فعالیت های تربیتی اردویی انجام می گیرد.

واژگان کلیدی: قرآن، تربیت قرآنی، فطرت، تربیت متعادل ومتوازن


نویسندگان مقاله :

1- تقی ابوطالبی احمدی ( عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی )