نقش فضای بازی در سلامت روان کودکان پیش از دبستان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش فضای بازی در سلامت روان کودکان پیش از دبستان انجام گرفته است.

دراین مطالعه با استفاده ازاطلاعات کتابخانه ای، ابتدا ویژگی های یک فضای بازی مناسب بررسی شده است؛ سپس شاخص های سلامت روان ارائه شده است.

در ادامه با توجه به نتایج پژوهش های گذشته ویژگی های فضای بازی که در سلامت روان کودکان نقش دارند ارائه شده است.

به صورت کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که چون کودکان از اوایل تولد به طور ناخودآگاه دنبال جست و جوی ایمنی هستند و فضاهای بازی بعد از خانه در سن پیش از دبستان بیشترین محیطی است که کودک با آن در ارتباط است, در بیشتر تحقیقات بر ایمنی محیط جهت تامین سلامت روان تاکید شده است. همچنین انتخاب فضای طبیعی که دارای چمن، شن، ماسه و اب است برای محل بازی کودکان باعث رفع استرس، احساس آزادی، تعلق، امنیت، پرورش تخیل و خلاقیت، شادمانی و نشاط، پرورش قدرت زیبایی شناختی، انس با طبیعت، ارضای کنجکاوی و میل به یادگیری، کاهش هیجانات منفی و به دنبال آن کاهش اختلالات رفتاری است که همه ی اینها شاخص های سلامت روان هستند.

واژگان کلیدی: فضای بازی, سلامت روان، کودک


نویسندگان مقاله :

 عصمت ابراهیمی، فاطمه قادری، عبدالباسط محمودپور