نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - امروزه، بسیاری از افرادی که با کودکان کار می کنند بر این عقیده اند که بازی برای کودکان به منزلة کاری اساسی است، فرصتهای بازی آزاد برای رشد و سلامت آنها بسیار حیاتی است.

بنابراین، با نگرش جدید، مبنی بر اینکه بازی امری خود به خودی و جوشیده از درون و خاص کودک است. راه را بر هر گونه سطحی نگری در مورد بازی و این عقیده که بازی امری بیهوده و عاری از ارزش است، بسته می شود. آری، کودک بدون دوران بازی، کودک بدون دوران زندگی است. بنابراین، بازی زندگی کودک نیست، اما تمام زندگی کودک بازی است.

مفاهیمی که در بازی کودکان نهفته اند بسیار فراتر از مفهوم واژه هایی چون تفریح و سرگرمی هستند.

بازی می تواند آموزش دهندة مفاهیم اساسی به کودک باشد.

بازی می تواند کودک را از خودمحوری برهاند، زندگی اجتماعی را به کودک بیاموزد و امری برای فراموشی شکستها و ناکامی های روزانه باشد. از این رو است که امروزه از بازی به عنوان یک روش درمانی استفاده می کنند. از طریق بازی، کودک مضطرب، پرخاشگر، خجالتی، عاطفی، مأیوس، افسرده، پیش فعال، بدبین، ترسو و... را می شناسند و به کمک بازی به روان درمانی آنان می پردازند و سلامت و بهداشت روانی و جسمی را برای آنان تدارک می بینند.

در کل اینکه، کودک هر رفتاری در بازی دارد، وقتی که بزرگ می شود از بسیاری جهات همان رفتار را خواهد داشت.

واژگان کلیدی: خلاقیت کودکان، بازی.


نویسندگان مقاله :

1- عفت عبدالهی (گروه علوم تربیتی، کارشناسی مربی پیش از دبستان)