بررسی شیوه های نظارت و ارزیابی فضای دوستدار کودک در حوادث و بلایا

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - با اینکه ایران کشوری حادثه خیز بوده و حوادث طبیعی زیادی در آن صورت می گیرد تدوین استاندارد شیوه نامه برای فعالیت های مختلف ازجمله راه اندازی فضای دوستدار کودک ضروری به نظر می رسد.

با توجه به اینکه تاکنون در ایران استاندارد علمی برای نظارت و ارزیابی فضای دوستدار کودک تدوین نشده، در این مقاله سعی شده است با استفاده از منابع علمی و مختلف روش هایی ارائه و پیشنهاد گردد. روش هایی که در این مقاله به آن برای ارزیابی اشاره شده شامل مشخصات وضعیت بهبود در شرایط اضطراری، پرسشنامه روانی خاورمیانه، سلامت روان )اوگاندا(، مقیاس سلامت روان جوانان عرب، پرسشنامه مشکلات و نقاط قوت و ارزیابی سریع حمایت از کودکان خواهد بود.

واژگان کلیدی: فضای دوستدار کودک، بلایا، ارزیابی، نظارت


نویسندگان مقاله :

1- (حامد صدیقی خویدک) معاون امور جوانان هلال احمر استان یزد