سواد ادبی، ریاضی و علوم کودکان کم شنوای پیش دبستانی: علمی ترین راهکارهای روز دنیا

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان -  هدف نهایی همه مداخلات توانبخشی برای کودکان کم شنوا، کمک به آنها برای کسب موفقیتی همسان با همسالان شنوایشان است.

مهمترین شاخص موفقیت کودکان پس از طی برنامه های مداخله ای اولیه و ورود به مدرسه، پیشرفت تحصیلی آنان است.

بیان مساله: در این مقاله با مروری بر بیش از صد مقاله، در نهایت 20 راهکار موثر (10 راهکار برای بهبود مهارتهای ادبی و 10 راهکار برای علوم وریاضیات) بدست آمد که به تفصیل مطرح خواهند شد.

برای بهبود مهارتهای ادبی راهکارهایی از جمله: تشویق کودک به کتابخوانی، خواندن مستقل، استفاده ازتکنولوژی، تمرینهایی برای بهبود توانایی های آگاهی واج شناسی، ارائه راهبردهای شنیداری و دیداری به کودک کم شنوا همچنین استفاده از  دستورالعمل و راهنمایی فعالیت های و مهارت های خاص برای دانش اموزان کم شنوا می تواند موثر باشد.

درمورد ریاضی و علوم نیز مهمترین راهکارها عبارت بودند از: مهارت معلم در برقراری ارتباط صحیح با کودک کم شنوا، تسلط معلم به محتوای دروس، استفاده از تکنیکهای یادگیری فعال، استفاده از فناوری های نوین و...همچنین استفاده از مهارت های گوش
دادن فعال، بحث های گروهی، مشارکت آزادانه، در کلاس استفاده از مهارت های تفکر انتقادی، استفاده از کتب کمک درسی...

نتیجه گیری: در این مقاله به ارائه 83 تمرین رایج مورد استفاده برای آموزش کم شنوا که تعریف کلی از هر تمرین را فاهم می کند و به ارائه پشتوانه علمی در خصو ص حمایت از هر تمرین پرداختیم. تمریناتی که ارائه کردیم نشان دهنده یک لیست جامع از تمرین های مورد استفاده نیست. در واقع داده های مبتنی بر شواهد مرتبط، میتوانند بهترین راهکار ها را درآموزش کودکان کم شنوا ارئه کنند.


نویسندگان مقاله :

1- رقیه کوهی (کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.)

2- دکترگیتا موللی (دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.)