آوای جوشن کبیر در تمیز شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوایی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - اثر تاثیر آوای جوشن کبیر بر تمیز شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوایی 20 کودک 5 تا 7 سال مرکز کاشت حلزونی شنوایی بقیة الله (عج) تهران به صورت تصادفی از بین کودکانی که به مدت 3 ماه از عمل آنها گذشته و عدم وجود هرگونه مشکل هوشی، آناتومیکی و بینایی در آنها ثابت شده و در جلسات گفتاردرمانی و تربیت شنیداری شرکت می کردند، برای دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.

گروه آزمایش به مدت 3 ماه هفته ای یکبار در جلسات آوا درمانی شرکت می کردند برای داده های این پژوهش از پرسشنامه فردی و آزمون تولید (تست فنوتیک) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد راهکارهای آوادرمانی تاثیر بسیار شگرفی بر تمیز شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوایی داشته و این نتایج تلویحات مهمی را در زمینه ی کاربرد و همراهی جلسات آوا درمانی در کنار جلسات توانبخشی دانش آموزان کاشت حلزونی شنوایی به عنوان بخش مهمی از درمان به دنبال دارد.

واژگان کلیدی: کاشت حلزونی شنوایی / تمیز شنیداری / آوا درمانی


نویسندگان مقاله :

1- دکتر سحاب تربتی (دکتری روانشناسی گرایش بالینی کارشناس ارشد هنر) 2- دکتر محمد اجل لوییان (جراح متخصص گوش و حلق و بینی، فلوشیپ گوش) 3- سپیده ربیعی ( آسیب شناس گفتار و زبان )