سرمایه گذاری برای رشد و تکامل کودکان

دنیای امروز نیاز به نیروی افراد تحصیل کرده، خلاق، خوش فکر و انعطاف پذیر دارد و نیاز به توسعه نیروی انسانی متخصص در کشورها، بیش از همیشه اهمیت یافته است. ایجاد این توسعه بستگی به آموزش رسمی دارد و این فرآیند باید پیش از ورود کودکان به دوره ابتدایی شروع شود. آنچه در ادامه مطالب آمده است دلایلی مستند و علمی از متون اسلامی و بین المللی برای اهمیت سرمایه گذاری در دوران کودکی است.

  حقوق کودک: پیمان نامه حقوق کودک رسما" به تضمین رشد و بقای کودک تا حداکثر ممکن اشاره کرده است و هم چنین می گوید: امضاء کنندگان باید با والدین و سرپرستان قانونی در انجام مسئولیتهای پرورشی فرزندانشان همکاری کامل داشته باشند و ضامن گسترش موسسات ، تسهیلات و خدمات برای مراقبت از کودکان باشند (ماده 2 – 18). مواردی با رها در کنفرانس ها و پیمان نامه های جهانی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از:

•    همه کودکان بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، زبان ، مذهب یا هر مورد دیگر باید برای رشد حداکثر، فرصت داشته باشند.

•    کودکان به دلیل آسیب پذیری جسمی و ذهنی، نیاز به مراقبت و حمایت ویژه دارند.

•    کودکانی که در شرایط دشوار خاصی زندگی می کنند، توجه خاصی را می طلبند.

•    دولت ها باید فضای سیاسی ایجاد کنند که والدین و جوامع را برای انجام مسئولیتهای پرورشی و حمایتی کودکان توانمند کنند.

  خرد علمی: کودکان با توانایی هایی جسمی، اجتماعی و روانی متولد می شوند که به آن ها اجازه می دهد ارتباط  بر قرار کنند، بیاموزند و رشد کنند. اگر این توانایی ها شناخته و حمایت نشوند، به جای شکوفا شدن می خشکند.

   پژوهش ها نشان می دهد که بیشترین رشد هوشی در کودکان قبل از سن هفت سالگی است و همچنین اولین سالهای زندگی، تغذیه و رشد جسمی کودکان بسیار تعیین کننده اند و کودکانی که در این دوران متزلزل اند، ریسک ناتوانی یا تاخیر در رشد شناختی (ذهنی) را خواهند داشت.

   پژوهش ها می گویند تجربه های متفاوت جسمی و حرکتی در سنین اولیه، در هنگام شکل گیری مسیر عصبی مغز، تاثیر مثبتی بر ساختار و تشکیل آن دارد که در زندگی آینده به شکل مطلوبی بر یادگیری تاثیر گذار است و این فرآیند. تنها تحت تاثیر تغذیه و وضعیت بهداشت نیست، بلکه نوع تعاملی که کودک با مردم و اشیا و محیطش برقرار می کنند نیز موثر است.

   موفقیت تحصیلی کودکان در طول سال های مدرسه و مشارکت آنان در جامعه به عنوان یک فرد، به میزان زیادی مبتنی بر پایه هایی است که در دوره خردسالی گذاشته می شود. منافع اقتصادی: نتیجه سرمایه گذاری در سال های اولیه زندگی، برای جامعه بازده اقتصادی دارد و جامعه از طریق افزایش فرصتهای شغلی برای مراقبین کودک، آموزش و به وسیله صرفه جویی در هزینه هایی نظیر میزان حضور در مدرسه، تجدیدی و مردود شدن از سرمایه گذاری خود بر روی مراقبت و رشد کودک سود می برد.

   حتی مراقبت های اولیه در دوره خردسالی در کاهش جرم جوانان و کاهش استفاده از مواد مخدر تاثیر بسزایی دارد.

   از دیدگاه اقتصادی، هنگامی به یک سرمایه گذاری عنوان خوب داده می شود که نسبت سود آن بر هزینه ، بالا باشد. تحقیقات انجام شده در سرمایه گذاری برای کودکان خردسال نشان دهنده نرخ بالای بازده سرمایه گذاری نسبت به هزینه های انجام شده است چنانچه اطلاعات پروژه High/scopeدر امریکا نشان داده که بازده سرمایه گذاری پیش دبستانی تا هفت برابر می رسد.

برنامه های رشد و تکامل کودکان خردسال، نه تنها فردی و کوتاه مدت، بلکه اجتماعی و اقتصادی و در بلند مدت، فواید بسیاری برای جامعه دارد و بر روی توانایی کودکان برای حضور در خانواده و اجتماع بسیار موثر است.

عدالت اجتماعی: بیشترین کمک را به گروههای محروم می کند و به حضور بیشتر دخترها در مدرسه  کمک می کند و باعث کاهش سوء تغذیه می شود.

تحرك اجتماعي: در موارد اضطراری، فضاهای دوستدار کودک می تواند به مشارکت اجتماعی منجر شود و به مشارکت و انتقال ارزشهای فرهنگی یاری رساند.

دستيابي به اهداف بين المللي: به رشد و توسعه جوامع یاری می رساند. نهضت های جهانی برای کودکان، توجه به کودکان خردسال را ضامن رشد و توسعه جوامع می دانند.