خانواده و سبک های فرزند پروری با تأکید بر کودك پیش دبستانی

خانواده و سبک های فرزند پروری با تأکید بر کودك پیش دبستانی

با توجه به هدف این مقاله که آن تبیین جایگاه واقعی خانواده به عنوان اولین و مهمترین محیطی که کودك در آنجا پاي به عرصه وجود می گذارد؛ محبت اساس تربیت وعامل نفوذ و حاکمیت بر دل انسان ها به ویژه کودکان است.

خانواده با انواع سبک ها وشیوه هاي تربیتی در دورانِ حساس رشد کودك، ثأثیرات متفاوتی را بر کودك می گذارد و در این میان می توان گفت که درسبک تربیتی اقتدار منطقی، والدین به اختیار وآزادي عقیده و نظر فرزندان توجه دارند. ولی درسبک استبدادي والدین خیلی کم با کودکان خود حرف می زنند و درسبک آزاد گذار نیز فرزندان این خانواده ها خیلی ناپخته هستند. آن ها در کنترل کردن تکانه هایشان مشکل خواهند داشت. در این مقاله برآن شدیم نظر خوانندگان محترم را به این نکته جلب نماییم که بهترین شیوه تربیت کودکان در سنین حساس رشد، رویکرد اقتدار منطقی است؛ چرا که از آن طریق می توان فرزندانی رشد یافته و با اعتماد به نفس تحویل جامعه داد. به نظر می رسد خانواده ها با کاربردي نمودن یافته این مقاله می توانند کودکانی خودکنترل و موفقی را جهت کسب دانش به مدارس راهی نمایند.

کلید واژه ها: خانواده، سبک هاي فرزند پروري، کودك پیش دبستانی


تقی ابوطالبی احمدي (عضوهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، دکتراي تخصصی علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی)


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :58
بازدید دیروز :349
این هفته :1397
این ماه :6933