ارزیابی رشد مهارت هاي حرکتی ظریف و درشت کودکان 3 تا 6 سال مهد کودك هاي شمال شهر تهران

ارزیابی رشد مهارت هاي حرکتی ظریف و درشت کودکان 3 تا 6 سال مهد کودك هاي شمال شهر تهران

زمینه: مهارت هاي حرکتی بنیادي، پایه و اساس مهارت هاي تخصصی هستند. علاوه بر بالیدگی غنی سازي محیط نیز می تواند بر توسعه این مهارت ها اثرگذار باشد.

هدف: ارزیابی مهارت هاي ظریف و درشت کودکان 3 تا 6 سال مهد کودك هاي شمال شهر تهران.

روش: تعداد 206 کودك ( 113 پسر و 93 دختر) به صورت در دسترس انتخاب شدند. مهارت هاي درشت و ظریف کودکان با آزمون دنور - 2 مورد بررسی قرار مستقل و همبستگی پیرسون تجزیه و t گرفت و داده ها با استفاده از آزمون .(α=0/ تحلیل شد 05)

نتایج: بین سن با موفقیت در اجراي مهارت هاي ظریف و درشت همبستگی مثبت معنی داري وجود داشت. بین دو جنس پسر و دختر در مهارت هاي درشت و ظریف تفاوت معنی داري وجود نداشت. کودکان به شکل قابل توجهی در اجراي موفقیت آمیز مهارت هاي حرکتی درشت دچار مشکل بودند.

واژه هاي کلیدي: حرکات درشت؛ حرکات ظریف؛ تاخیر مهارت حرکتی؛ مهارت بنیادي.


حسن کردي (دانشجوي دکتري تخصصی رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد), محدثه باقرزاده (دانشجوي کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا (س) تهران)


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :81
بازدید دیروز :329
این هفته :1172
این ماه :4301