اثربخشی آموزش پیش دبستانی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان ابتدایی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - باتوجه به آمادگی های جسمی، روانشناختی و اجتماعی کودک در دورة پیش دبستانی برای پیشرفت در جنبه های مختلف تحولی و گواهی پژوهش های مختلف در تأثیر مثبت آموزش های این دوره بر سازگاری اجتماعی کودکان دورة ابتدایی، لزوم توجه بیشتر به آموزش های پیش دبستانی از لحاظ کمی و کیفی و انجام پژوهش های مناسب در جهت سنجیدن اثرات و نیز بهبود محتوا و انجام آموزش ها، مفید و لازم به نظر می رسد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش پیش دبستانی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال اول، دوم و سوم دبستان است.

روش این پژوهش از نوع پس رویدادی (علی - مقایسه ای) است، که در آن از پرسشنامه - رفتار سازشی بر روی 320 نفر از دانش آموزان دبستانی (که 160 نفر از آنان آموزش پیش دبستانی دیده و 160 نفر فاقد آموزش پیش دبستانی بودند به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بودند) اجرا گردید، و نتایج آن مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت برای تحلیل داده ها از روش های آماری توسط نرم افزار SPSS استفاده شد.

یافته های این پژوهش نشان داد که بین آموزش پیش دبستانی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان ابتدایی اثر معنادار وجود ندارد.

نتایج پژوهش حاضر تاییدکننده ی این نظر است که نمی توان کودکان را به امید که صرفا تجربه ی پیش دبستانی در تحول سازگاری اجتماعی آن ها تاثیر موثر دارد، به مراکز پیش دبستانی فرستاد، بلکه شاید کیفیت برنامه های این مراکز، شخصیت و نحوه ی ارتباط معلم، فضای مرکز و میزان تجربه پیش دبستانی است که در این قلمرو اهمیت دارد.

واژگان کلیدی: آموزش پیش دبستانی، سازگاری اجتماعی.


نویسندگان مقاله :

1- محمد طحان (کارشناسی کامپیوتر، دانشگاه آزاداسلامی واحدقاینات)

2- معصومه کلانتری (دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی)

3- دکتر غلامعلی افروز (استاد - ممتاز، گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران)