بررسی اثربخشی دوره ی مهدکودک بر سازگاری کودکان در دوره پیش دبستانی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی دورهی مهدکودک بر سازگاری کودکان در دوره پیش دبستانی انجام شد.

جامعه ی آماری این پژوهش را در 10 سرای محله در منطقه ی 13 تهران وابسته به شهرداری که شامل 250 کودک (6 - 5 ساله) بودند تشکیل دادند؛ 100 نفر - از بین این 250 نفر کودک که شرایط نزدیک تری ازنظر (سطح تحصیل والدین، تعداد فرزندان، درآمد والدین، ترتیب فرزندان، زمان گذراندن دوره مهدکودک)داشتند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند؛ که پنجاه نفر ( 25 دختر و 25 پسر) دوره مهدکودک را گذرانده بودند و 50 نفر آن ها ( 25 دختر و 25 پسر) دوره مهدکودک را نگذرانده بودند.

ابزار مورداستفاده در پژوهش، پرسشنامه ی سنجش میزان سازگاری کودکان پیش دبستانی بود؛ با استفاده از آلفای کرانباخ ضریب پایایی پرسشنامه برابر با 95% محاسبه شد.

این مطالعه 10 هفته به طول انجامید و داده های لازم جمع آوری شد سپس به منظور تجزیه وتحلیل آماری از آزمون T مستقل استفاده شده است.

یافته ها نشان دادند که بین میانگین مؤلفه های سازگاری (کنترل خشم، ابراز علاقه، تصمیم گیری صحیح، همکاری با دیگران، رعایت مقررات) در کودکان دو گروه (مهدکودک رفته و مهدکودک نرفته) موردمطالعه، تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد؛ اما در شاخص اعتمادبه نفس و سازگاری تفاوت معنی دار به دست آمد. بدین معنی که گذراندن دوره مهدکودک می تواندموجب افزایش میزان سازگاری و اعتمادبه نفس کودکان شود.

واژگان کلیدی: دوره مهدکودک؛ سازگاری کودکان؛ اعتمادبه نفس کودکان.


نویسندگان مقاله :

1- نیلوفر توسعه عرفانی