تاثیر کاربرد بازی بر پرخاشگری و خودکنترلی کودکان مبتلا به ADHD

تاثیر کاربرد بازی بر پرخاشگری و خودکنترلی کودکان مبتلا به ADHD

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - این پژوهش با هدف بررسی اثرات کاربرد بازی بر کاهش پرخاشگری و افزایش خودکنترلی کودکان مبتلابه اختلال بیش فعالی / نقص توجه انجام گرفت.

روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود.

20 کودک 9 تا 18 ساله ی دبستانی دختر پرسشنامه های CSI-4 را برای تشخیص بیش فعالی همراه با نقص توجه و پرخاشگری تکمیل کردند.

پس از غربالگری 83 کودک ADHD شناسایی و به تصادف در گروه های کنترل و آزمایش جایگزین شدند.

گروه آزمایش به مدت 13 جلسه تحت قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.

داده ها با استفاده از » بازی درمانی « آزمون آماری تحلیل شد.

نتایج بیانگر این بود که بازی درمانی به طور معنادار منجر به کاهش پرخاشگری و افزایش خودکنترلی ( 0/0001>p) می شود.

واژه های کلیدی: اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه، بازی درمانی، پرخاشگری


نویسندگان مقاله :

دکتر خدیجه ابوالمعالی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)

ندا ندایی (نویسنده مسئول - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :80
بازدید دیروز :329
این هفته :1171
این ماه :4300