طراحی فضاهاي بازي درمراکز آموزش پیش دبستانی

طراحی فضاهاي بازي درمراکز آموزش پیش دبستانی

تعامل کودك با محیط تاثیر قابل توجهی بررشد ابعاد و مهارت هاي فیزیولوژیک، روانشناختی و اجتماعی کودك اندارد. کودکان محیط پیرامون خود را با جزئیات شرح داده، و آن را از تمام راه هاي ممکن جهت برقراري تعامل ارزیابی می کنند. به عبارت دیگر، آن ها از محیط برایر شد و بهبود مهارت هاي خود کمک می گیرند.

این مطالعه، مروري است بر اهمیت طراحی داخلی محیط هاي آموزشی خردسالان در مراکز پیش دبستانی و مهدهاي کودك، با تکیه بر فاکتورهایی همچون ابعاد، چگونگی تقسیم بندي فضاي در دسترس و چیدمان عناصر، رنگ و روشنایی،و سایر المان هاي محیطی؛ و بررسی ارتباط آنها با نیازهاي تکاملی، یادگیري، و رشد
مهارت هاي کودکان.

کلید واژه ها:طراحی؛ اتاق بازي؛ آموزش پیش از دبستان؛ارگونومی؛ کاربرد پذیري.


پریسا عزیزآبادي فراهانی (دانشجوي کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ) رضا اسکوئی زاده (گروه آموزشی ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی )، حمید رضا مختاري نیا (گروه آموزشی ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :85
بازدید دیروز :236
این هفته :591
این ماه :6265