شیوه ارزیابی از کودکان درمهدهای کودک کوبا (5)

در کشور کوبا سه نوع ارزيابي وجود دارد که بر اساس ميزان رشد و تکامل کودکان صورت مي گيرد. نتيجه اين ارزيابي ها در دفتر توضيحات يا دفتر ثبت نام (کودکان زير 6 سال) ثبت مي شود. اين دفتر تا پايان دوره مهد کودک برای هر کودک نگهداري مي شود. اين ارزيابي ها عبارتند از:

-->    ارزيابي سيستماتيک: در اين نوع ارزيابي، مربي بر اساس اهداف فعاليتهاي انجام شده و با در نظر گرفتن موفقيت هاي کسب شده توسط کودکان در سال اول زندگيشان توضيحات لازم (در هر حجمي که لازم بداند) را در دفتر مربوطه وارد مي کند.

-->    ارزيابي دوره اي: اين نوع ارزيابي هر سه ماه يکبار بر اساس موفقيت هاي کسب شده توسط کودک با توجه به سن وي صورت مي گيرد. تحليل نتايج اين ارزيابي مواردي چون ميزان رشد و تکامل کودک و آمادگي و مشارکت خانواده وي در آموزش کودک را در بر مي گيرد.

-->    ارزيابي نهايي : در اين نوع ارزيابي از مواردي چون سوابق سيستماتيک، بازديدهاي خانگي، سه ارزيابي بخشي و اوراق جمع آوري شده استفاده مي شود. همچنين از دستاوردهاي کودک در زمينه رشد و تکامل وي به عنوان راهنمايي براي ارزيابي سطحي که کودک در آن قرار دارد استفاده مي شود.