بررسی رابطه استفاده از بازی های رایانه ایی با مشکلات رفتاری کودکان

بررسی رابطه استفاده از بازی های رایانه ایی با مشکلات رفتاری کودکان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده از بازیهای رایانه ای با مشکلات رفتاری کودکان است.

روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .

جامعه ی آماری پژوهش شامل کودکان پیش از دبستان 4 تا 6 ساله شهر تهران بود که از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و نمونه مورد مطالعه شامل 153 نفر انتخاب شدند.

آزمودنی ها به دو پرسشنامه ی مشکلات رفتاری راتر و پرسشنامه ی محقق ساخته در زمینه میزان استفاده از تجهیزات الکترونیکی پاسخ دادند.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss ، در دو بخش: توصیفی (جداول ونمودارها) و استنباطی (تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و آزمون مجذور کای یک بعدی و دو بعدی) انجام شد.

نتایج بدست آمده نشان داد که بین میزان استفاده از بازیهای رایانه ای و الکترونیکی با مشکلات رفتاری کودکان رابطه وجود ندارد اما بین داشتن رایانه شخصی با ساعات انجام بازیهای رایانه ای رابطه معنی دار وجود داشت.

از سوی دیگر بین سطح تحصیلات والدین، تعداد ساعات بازی با موبایل با مشکلات رفتاری کودکان رابطه وجود نداشت، اما بین تعداد سالهای گذرانده شده در پیش دبستانی با مشکل رفتاری گوشه گیری و اضطراب کودکان رابطه وجود داشت.

با توجه به یافته های پژوهش، نتیجه گیری می شود که داشتن رایانه شخصی با میزان ساعات بازی های رایانه ای، همچنین میزان سالهای گذرانده شده در پیش دبستانی با مشکل رفتاری گوشه گیری و اضطراب در کودکان رابطه دارد. لذا برنامه های آموزشی و نظارتی پیشگیرانه با در نظر گرفتن این متغیرها می تواند موجب پیشگیری وکاهش مشکلات رفتاری کودکان شود.

واژگان کلیدی: بازی، بازی های رایانه ای، مشکلات رفتاری


نویسندگان مقاله :

دکتر منصوره کریم زاده، دکتر فتانه عمویی، منصوره اصغری (نویسنده مسئول)


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :85
بازدید دیروز :236
این هفته :591
این ماه :6265